Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nově vydané ČSN pro provoz a návrh spalinových cest

V červenci 2016 vyšla ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, která nahradila ČSN 730810:2009. Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. Zásadním pro kominíky je obsah kapitoly 6 – Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry, spalinové cesty, kde v  jednotlivých článcích naleznete definici spalinové cesty, požadavky na posouzení, zkoušení a odolnost spalinových cest…

Z obsahu vybíráme:

Požární bezpečnost spalinových cest se posuzuje podle ČSN 1443:2004, článek 6.3 jako požární odolnost z vnitřku ven a z vnějšku ven.

Požární odolnost spalinových cest z vnitřku ven musí být zkoušena podle ČSN 1443, ČSN 13216-1, nebo podle odpovídající zkušební normy výrobku.

Požární odolnost spalinových cest pro směr působení z vnějšku ven musí být zkoušena a posuzována podle příslušných ČSN EN pro šachty a kanály.

Požární bezpečnost spalinové cesty instalované ve stavbě, musí být potvrzena zprávou o revizi spalinové cesty.

 

Od září 2016 je v platnosti norma ČSN EN 13384-1 Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – část 1: samostatné komíny a část 2: společné komíny

Oproti minulým verzím EN 13384-1:2002+A2:2008 jsou zapracovány tyto zásadní změny:

 • byly opraveny textové chyby;
 • byly opraveny chyby ve vzorcích;
 • bylo vypuštěno zvýšení rosného bodu pro dřevo, uvažované s ohledem na kyselou kondenzaci;
 • tabulka pro charakteristické hodnoty materiálu v příloze B.5 byla upravena podle EN 15287-1 a doplněna součiniteli sálaní;
 • ve výpočtu tepelného odporu podle přílohy A jsou přidány metody podle EN 15287-1 pro zohlednění závislosti na teplotě;
 • pro oddělené průduchy je upraven výpočet střední teploty přívodního vzduchu
 • pro komínové ventilátory je přidána metoda výpočtu.

 V souladu s EN 13384-2:2003+A1:2009 jsou zásadní změny dány následovně:

 • jsou opraveny textové chyby;
 • jsou opraveny chyby ve vzorcích;
 • charakteristické hodnoty pro spotřebiče na pevná a kapalná paliva jsou v příloze B doplněny o aktuální údaje;
 • pro objasnění záměny paliv bylo přidáno zvýšení rosného bodu;
 • pro oddělené průduchy je upraven výpočet střední teploty přívodního vzduchu
 • postup iterace pro spotřebiče s nízkým vlivem tlaku na hmotnostní průtok byl zjednodušen;
 • pro komínové ventilátory je přidána metoda výpočtu.
 •  

O změnách legislativy a nových normách budete informováni při následujících školeních a seminářích zařazených do systému celoživotního vzdělávání členů SKČR 2016/2017