Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nové sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrolám kotlů od 1.1.2017

 Toto sdělení se týká povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů a jejich kontrol podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“ nebo jen „zákon“) Zákon č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 umožňuje provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci při splnění podmínek podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, sdělení je proto věnováno i tomuto novému dozorovému nástroji. 

Sdělení je určeno všem provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů bez ohledu na to, zda jsou tyto zdroje provozovány v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, nebo v nemovitostech určených pro podnikání. Sdělení popisuje jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy ve vztahu k těmto zdrojům stanoví; zabývá se rovněž problematikou kontrol a ukládání sankcí za porušení povinností a procedurálními otázkami prokazování porušení povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší a možností spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti.

Sdělení je určeno k využití i ze strany odborné veřejnosti (zejména úředníkům obcí s rozšířenou působností a odborně způsobilým osobám) a jako informace či doporučení může sloužit výrobcům spalovacích zdrojů. Sdělení bylo zpracováno s přihlédnutím k poznatkům, které vyplynuly z činnosti Ministerstva životního prostředí s tím, že z pohledu usměrňování výkonu státní správy v této oblasti je pouze doplňkovým prvkem k metodickému vedení obcí ze strany krajských úřadů s důrazem kladeným na praktické aspekty aplikace zákonných povinností.

Tato verze sdělení je zaktualizována s ohledem na právní úpravu platnou k 1. 1. 2017.

Celý text sdělení zde

Nový tiskopis ke stažení zde