Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Projekt "Statistika závad spalinových cest"

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Personální požadavky a způsob provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, jsou podrobně uvedeny v právních předpisech (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů, zejména zákona 320/2015 Sb.,  a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Přesto, právě neodborným provedením a neodborným udržováním spalinových cest dochází každoročně ke značným škodám na majetku, zdraví a životech osob. Výsledkem čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty je podle právního předpisu vždy "Zpráva o provedení čištění, kontroly nebo revizi spalinové cesty", ve které musí být zjištěné nedostatky uvedeny.

 

Stávající statistiky zpracovávané Hasičským záchranným sborem dokáží vypovědět kolik požárů a otrav oxidem uhelnatým mají na svědomí špatně provedené a udržované spalinové cesty. Nemají však vypovídající hodnotu v tom, jaké závady spalinových cest, způsobující uvedené škody, jsou nejčastější a čemu tedy mají nejen státní orgány (např. Stavební úřady), ale i kominíci při své práci zaměřené na prevenci, věnovat zvýšenou pozornost.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Po celý minulý rok jsme kominické práce – čištění, kontroly a revize spalinových cest prováděli podle nových právních předpisů. Cesta k tomu, aby personální a technické požadavky na provádění kominických prací byly stanovené zákonem byla velice dlouhá a obtížná. Abychom všem kompetentním orgánům mohli dokázat, že naše argumenty byly pravdivé, rozhodli jsme se, že budeme organizovat sběr příslušných dat, ze kterých budeme schopni zdokumentovat potřebnost a užitečnost provádění kominických prací.

Proto jsme v těchto dnech dokončili vývoj programu na „Statistiku závad spalinových cest“ a zahájili jeho rutinní provoz.

Prosba o spolupráci

Je zcela zřejmé, že k tomu, abychom mohli z programu generovat statistiky, musíme jeho „útroby“ naplnit informacemi. Informace musí být vzhledem k jejich věrohodnosti ověřitelné. Proto si Vás dovoluji požádat o spolupráci. V současnosti je na adrese www.skcr-statistika.cz možno stáhnout si program „Statistika závad spalinových cest“. Rovněž je zde možno stáhnout podrobný návod, jak dále postupovat při jeho instalaci, zadávání údajů a jejich odesílání.

Vzhledem k tomu, že „Statistika závad spalinových cest“ bude velice důležitou součástí propagace našeho řemesla prosím Vás, abyste se ke sběru dat přihlásili a pomohli tak k rozvoji řemesla a zajištění bezpečnosti našich zákazníků. Naším cílem je - zpracovat a předat státním úřadům, veřejnosti a nakonec i Vám komplexní statistiky upozorňující na konkrétní nedostatky spalinových cest.

Další informace se dozvíte na Valné hromadě SKČR a Valných hromadách cechů.