Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Zápis z Valné hromady Společenstva kominíků ČR 2015


Zápis z Valné hromady Společenstva kominíků ČR 2015 v Brně

Místo konání:    Kongresový sál Hotelu Voroněž I, Křížkovského 458/47  Brno

Datum konání: 15. 05. 2015

 

Program jednání:

Veřejná část Valné hromady (VH)

1)      Zahájení VH, vystoupení prezidenta SKČR

2)      Vystoupení hostů a předání vyznamenání oceněným

3)      Ukončení veřejné části VH

Pracovní část VH

1)      Volby orgánů VH – mandátová, návrhová a volební komise)

2)      Schválení programu VH

3)      Zpráva o činnosti Rady SKČR

4)      Návrh změny stanov – návrh byl zveřejněn na www.skcr.cz

5)      Zpráva revizní komise o stavu hospodaření SKČR – účetní uzávěrka za r. 2014 a návrh hospodaření na rok 2015

6)      Volby orgánů SKČR – prezident, viceprezident, revizní komise, doplnění znalecké a rozhodčí komise

7)      Vystoupení prezidenta a viceprezidenta SKČR

8)      Vyhlášení výsledků voleb

9)      Diskuze

10)   Přijetí usnesení

11)   Ukončení VH

 

Volba návrhové a mandátové komise – veřejným hlasováním. Při veřejném hlasování byli všemi hlasy zvoleni členové a předsedové komisí ve složení:

 

Návrhová komise                         

Pavel Dědič                       -  předseda

Jan Leksa                            -  člen

Petr Fiala                              -  člen

 

Mandátová komise                      

Milan Halbrštát                -  předseda

Jiří Morávek                      -  člen

 Jiří Souček                        -  člen

 

Volební komise                                             

Ing. Jiří Janoušek              -  předseda

 Mgr. Tomáš Kočička       -  člen

Jaroslav Fiala ml.              -  člen

Petr Straka                         -  člen

Jiří Rákosník                       -  člen                                  

 

Usnesení Valné hromady

Valná hromada bere na vědomí:            

-              Zprávu o činnosti SKČR  za období roku 2014, přednesenou kol. E. Morávkem, Janem Leksou a PhDr. Petrem Duškem

-              Zprávu mandátové komise přednesenou Milanem Halbrštátem: Na Valné hromadě SKČR je přítomno 213 členů SKČR s hlasovacím právem.

                              

Valná hromada schvaluje:          

-              Zprávu revizní komise o kontrole hospodaření za rok 2014 

-              Orientační návrh rozpočtu na rok 2015

-              Zprávu volební komise o průběhu a výsledcích voleb

 

Volba prezidenta SKČR

Prezidentem SKČR byl zvolen Ing. Jaroslav Schön 189 hlasy (počet hlasujících – 192)

 

Volba viceprezidenta SKČR

Viceprezidentem SKČR byl zvolen Zbigniew Ondřej Adamus 186 hlasy (počet hlasujících – 192)

 

Volba revizní komise SKČR

Revizní komisi SKČR byla zvolena ve složení - Ing. Petr Bulvas, Pavla Dostálová, Jaroslav Laibl 174 hlasy (počet hlasujících 188)

 

Volba člena Znalecké a rozhodčí komise – doplnění za odstupujícího Z. O. Adamuse

Do znalecké a rozhodčí komise byl ve veřejném hlasování všemi hlasy zvolen Stanislav Kala.

Nové složení znalecké a rozhodčí komise: Pavel Dědič - předseda, Ing. Jiří Koutný, Ing. František Jiřík, Ing. Jiří Janoušek a Stanislav Kala.  

-              Změnu stanov dle předneseného návrhu

 

Valná hromada ukládá:

-              Všem členům SKČR, zaplatit členské příspěvky za rok 2015 do 30. června 2015

-              Cechmistrům, aktivně se podílet na vymáhání pohledávek na členských příspěvcích

-              Radě SKČR, aby hledala další možnosti financování SKČR a to zejména formou příjmů z vlastní činnosti SKČR (projekty, partneři apod.)

-              Kanceláři SKČR vypracovat podrobný rozpočet SKČR na rok 2015

-              Kanceláři SKČR zpracovat stav pohledávek nezaplacených členských příspěvků

 

Usnesení bylo schváleno při veřejném hlasování všemi hlasy

V Brně dne 15. května 2015

 

Zapsal: Pavel Dědič – předseda návrhové komise                          

Kontroloval: Jan Leksa a Petr Fiala – členové návrhové komise