Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Seznam revizních techniků pro revize spalinových cest dle §3 vyhlášky 34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí. K datu zveřejnění seznamu se jednalo o 516 osob (aktuálně 518), u kterých je vždy uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení.
Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala. Seznam slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

Číst dál: ...

Nově vydané ČSN pro provoz a návrh spalinových cest

V červenci 2016 vyšla ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, která nahradila ČSN 730810:2009. Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. Zásadním pro kominíky je obsah kapitoly 6 – Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry, spalinové cesty, kde v  jednotlivých článcích naleznete definici spalinové cesty, požadavky na posouzení, zkoušení a odolnost spalinových cest…

Číst dál: ...

Podzimní školení dle Zákona o ochraně ovzduší aneb kontroly kotlů ATMOS

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní školení zaměřené na kontroly kotlů ATMOS odborně způsobilou osobou - revize. Předmětem školení je získání všeobecného přehledu,  postupy kontroly a výměny náhradních dílů, odborné soutěže, večerní program. Druhý den se koná písemná, praktická a ústní část zkoušky.

 

Číst dál: ...

Členské příspěvky 2016 - výzva k úhradě

Připomínáme našim členům, že členské příspěvky na rok 2016 dle platných stanov by měly být uhrazeny do 30.6.2016. Pokud jste zatím platbu neprovedli, učiňte tak prosím co nejdříve! Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.  

Číst dál: ...