Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Pozvánka na školení Společenstva kominíků České republiky Přibyslav - Havířov 2016 - aktualizováno

Společenstvo kominíků ČR pořádá pro své členy odborné školení  zaměřené na změny a úpravy komínových norem, revize a kontroly spalinových cest, změny stavebních předpisů, změna zákona o HZS a nové prováděcí předpisy ... Dvoudenní školení se uskuteční v Přibyslavi a Havířově, počet účastníků jednotlivých běhů je limitován. 

Číst dál: ...

Informace k postupu při hlášení nedostatků dle § 46 zákona 133/1985 Sb.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Číst dál: ...

Nový prováděcí předpis - vyhláška 34/2016 Sb. je v platnosti!

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb.  o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, který vyšel dne 29.1.2016 ve Sbírce zákonů.

Číst dál: ...