Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Nové sdělení Ministerstva životního prostředí ke kontrolám kotlů od 1.1.2017

 Toto sdělení se týká povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů a jejich kontrol podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. (dále také jen „zákon o ochraně ovzduší“ nebo jen „zákon“) Zákon č. 369/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017 umožňuje provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci při splnění podmínek podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší, sdělení je proto věnováno i tomuto novému dozorovému nástroji. 

Číst dál: ...

Pozvánka na školení firmy Almeva 2017

Vážení kolegové, rádi bychom Vás pozvali na odborné školení zaměřené na montáž plastových spalinových systémů ALMEVA. Účastníkům školení bude vystaveno montážní osvědčení, jehož držitelé mají prodlouženou záruku na plastové systémy odkouření 10 let!

Číst dál: ...

Seznam revizních techniků pro revize spalinových cest dle §3 vyhlášky 34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí. K datu zveřejnění seznamu se jednalo o 516 osob (aktuálně 518), u kterých je vždy uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení.
Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala. Seznam slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

Číst dál: ...

Nově vydané ČSN pro provoz a návrh spalinových cest

V červenci 2016 vyšla ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, která nahradila ČSN 730810:2009. Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. Zásadním pro kominíky je obsah kapitoly 6 – Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry, spalinové cesty, kde v  jednotlivých článcích naleznete definici spalinové cesty, požadavky na posouzení, zkoušení a odolnost spalinových cest…

Číst dál: ...