Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Informace k postupu při hlášení nedostatků dle § 46 zákona 133/1985 Sb.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Číst dál: ...

Nový prováděcí předpis - vyhláška 34/2016 Sb. je v platnosti!

Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou nově od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně č.133/1985 Sb. a novém prováděcím předpisu - vyhlášce č.34/2016 Sb.  o čištění, kontrole a revizi spalinových cest, který vyšel dne 29.1.2016 ve Sbírce zákonů.

Číst dál: ...

Informace k návrhu vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Dnem 31.12.2015 bylo zrušeno zákonem č. 320/2015 Sb.o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském záchranném sboru) Nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1.1.2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně (viz předcházející aktuality a Kominický Věstník 4/2015) a další podrobnosti budou následně uvedeny v prováděcím předpise (prováděcí vyhláška k požárnímu zákonu) 

Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláška ještě nevyšla, zveřejnilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru doporučení, jak do jejího vydání při čištění, kontrolách a revizích spalinových cest postupovat.

Číst dál: ...

Do Nového roku 2016 s novým právním předpisem.

V červnu letošního roku vydal, na svém 17. zasedání, Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky 72 usnesení k vládnímu návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) - sněmovní tisk 459/1. V něm doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyjádřila souhlas s vládním návrhem zákona o Hasičském záchranném sboru ve znění uvedených pozměňovacích návrhů.

Číst dál: ...