Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č. 04/2017 k odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší pro spotřebiče na pevná paliva - pelety

Úvod:

V současné době se množí požadavky na zajištění odvodu spalin spotřebičů na dřevní pelety stěnou fasády do volného ovzduší. Návody na takový způsob odvodu spalin do volného ovzduší obsahuje často technická dokumentace zahraničních výrobců spotřebičů paliv s odůvodněním, že se jedná o „zplyňující“ proces spalování, takže do volného ovzduší jsou prakticky odváděny spaliny spotřebičů na plynná paliva. Tato interpretace je ovšem zcela mylná, protože rozhodujícím faktorem je zatřídění spotřebičů podle použitého paliva, kterým je pevné palivo, nikoliv palivo plynné. Zásadním faktorem pro složení spalin není způsob spalování, ale druh paliva.

Použité právní předpisy:

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

  • 24 Komíny a kouřovody

(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1.

- normové hodnoty jsou uvedeny v ČSN 73 4201:2010 ed. 2 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Touto problematikou se zabývá kapitola 10 Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

 

10 Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší

10.1Všeobecně

10.1.1 Odvod spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze navrhnout a provést jen v technicky odůvodněných případech 10) 11) u plynových spotřebičů třídy NOx 5. Mohou to být pouze spotřebiče v provedení С a spotřebiče v provedení B33, u kterých je zabezpečeno, že spaliny nemohou při provozu spotřebiče proniknout do místa jeho instalace, do jmenovitého výkonu 24 kW.

POZNÁMKA Za techniky odůvodněný případ se považuje stavební úprava, při které nelze pro odvod spalin použít stávající komín a není možné dodatečně nový komín postavit nebo namontovat.

10.1.2 Odvod spalin stěnou fasády do volného ovzduší podle 10.1.1 může být navržen a proveden v případech, kdy jsou splněny následující základní podmínky:

  • vyústění spalin od spotřebičů do jmenovitého výkonu 7 kW splňuje požadavky článku 10.2;
  • vyústění spalin od spotřebičů se jmenovitým výkonem od 7 kW do výkonu 24 kW splňuje požadavky článku 10.3;
  • vyústění spalin spotřebičů u průmyslových staveb se jmenovitým výkonem od 7 kW do 100 kW splňuje požadavky článku 10.4.

10.1.3 Každá nová instalace spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde bude uvedeno schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma. Z tohoto schématu musí být patrný vztah k ostatním vyústěním, k oknům, dveřím, otvorům apod. V dokumentaci musí být také popsány, vyznačeny nebo zdokumentovány sousední a protilehlé budovy.

Východiska:

Z citace uvedených českých právních předpisů a technických norem lze jednoznačně odvodit, že odvod spalin jakýchkoliv spotřebičů na pevná paliva, včetně spotřebičů se „zplyňujícím“ způsobem spalování, musí být zajištěn nad střechu budovy a to ve smyslu výše uvedeného odstavce (2) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

 

Doporučené řešení:

V odstavci (1) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby je v poslední větě uvedeno, že bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami. 

Na spalinovou cestu spotřebiče na pevná paliva (tedy i kamna, topidla a kotle na pelety apod.), kde je odvod spalin řešen venkovní stěnou do volného ovzduší, nelze vydat zprávu o revizi spalinové cesty se závěrem - VYHOVUJE, protože toto řešení je v rozporu s právními předpisy a technickými normami platnými v České republice.

 

Upozornění: Odborná stanoviska Technické komise SKČR nejsou závazným právním předpisem. Mají sloužit jako pomůcka pro členy SKČR.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. 7. 2017

                                   

                                                          

 

Ing. František Jiřík

předseda technické komise SKČR

 

10)     Vyhláška č. 415/2012 Sb.

11)     Vyhláška č. 268/2009 Sb. § 24 odst. 1 a 2.