Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č. 05/2020 k informaci prezentované ČSTZ (České sdružení pro technická zařízení)

Úvod:

Toto odborné stanovisko reaguje na informaci ČSTZ, která hovoří o tom, že Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb., ve znění platných předpisů a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty neplatí pro spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva.

 

Použité právní předpisy:

1) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  • 43 odst. 2) Spalinovou cestou … se rozumí dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší……

2) vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

  • 1

Způsob čištění spalinové cesty

 (1) Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

  • 2

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění, posouzením

  • toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
  • toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
  • zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
  • spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
  • zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
  • jejího stavebně technického stavu, a
  • toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 

Příloha č. 2

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Vysvětlivky

.

2) U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.

.

.

9) Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

 

Další dokumenty:

a) Stanovisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve věci „Spalinové cesty u spotřebičů na plynná paliva“ ze dne 29. 10. 2018, č.j. MV-130870-2/PO-PVP-2018

……..Fakt, že u spotřebičů na plynná paliva z hlediska jejich provozu vzniká menší tvorba usazenin, resp. jejich zanášení může trvat delší dobu, je zohledněn v tom, že jejich pravidelné čištění a kontrola jsou nastaveny na počet jedné do roka (oproti běžným 2 – 3). ……..

U kondenzačních spotřebičů na plynná paliva je potom lhůta kontroly a čištění nastavena na počet jedné kontroly za dva roky při současném provedení čištění. Přitom však nelze přehlížet, že na funkci spalinové cesty u spotřebičů na plynná paliva nemá vliv jen samotná funkce spotřebiče a tzv. „čistota provozu“, ale i nepředvídatelné vnější vlivy. Může docházet k zásahu do bezpečného provozu spalinové cesty působením okolního prostředí. Tento zásah by při vyloučení pravidelného čištění a kontrol nemusel být zjištěn...

                Závěrem tak lze obecně uvést, že zákon o požární ochraně a prováděcí právní předpis sledují cíl zajistit bezpečný provoz spalinové cesty za všech provozních podmínek. Tedy ať už se jedná o odvod spalin do volného ovzduší od spotřebičů na pevná, kapalná či plynná paliva. Mimoděk lze uvést, že během legislativního procesu přípravy novelizace zákona o požární ochraně nedošlo k rozporu s připomínkovými místy, zejména pak s HK či MPO, ani s jinými dotčenými subjekty, které se zabývají oblastí spotřebičů na plynná paliva...

 Závěr:

Z citace uvedených českých právních předpisů a stanoviska GŘ HZS lze jednoznačně odvodit, že zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty platí pro spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebičů spalujících všechny druhy paliv, tedy i pro odvod spalin spotřebičů spalujících plynná paliva.

Výklady právních předpisů, může provádět pouze soud. I proto, byli zástupci ČSTZ ze stran státní správy, právníků a zástupců vysokých škol upozorněni, že v tomto směru významně překračují své pravomoci.

Každá soukromá osoba, která vydává své vlastní výklady právních předpisů formou „Odborných stanovisek“ a jako závazné je šíří v rámci odborné veřejnosti se chová velice nezodpovědně. V rámci podnikatelské činnosti se podnikající osoby musí řídit platnými právními předpisy. V případě, že neznalostí právních předpisů ohrozí zdraví, životy, či majetek svých zákazníků, hrozí jim v těch horších případech i obžaloba, soud a trest. Obhajoba, že se v rámci provádění podnikatelské činnosti řídil odborným stanoviskem vydaným soukromou osobou, je podle zkušeností neúčinná. Naopak, obhájí-li se podnikatel, že postupoval v souladu s právním předpisem, je vždy osvobozen.

 

Upozornění: Odborná stanoviska Technické komise SKČR nejsou závazným právním předpisem. Mají sloužit jako pomůcka pro členy SKČR.

V Praze dne 2. 4. 2020                           

Ing. František Jiřík     

předseda technické komise SKČR