Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č. 06/2020 k informaci prezentované ČSTZ (České sdružení pro technická zařízení) pro ústí komínů a vývodů spalin

Úvod:

Toto odborné stanovisko reaguje na informaci ČSTZ, která hovoří o tom, že ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv je v rozporu s ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv specificky s ustanoveními týkajícími se umístění ústí komína.

 

Použité právní předpisy:

- ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů –

Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv

čl. 4.3.17 Umístění ústí komína

Poloha ústí komína musí zajišťovat dostatečný odvod a rozptyl spalin a zamezovat opětovnému vstupu spalin přes otvory do budovy.

Umístění ústí komínu musí být podle národních a/nebo místních předpisů.

Neexistují-li národní předpisy, uvádí příloha K příklad pro polohu ústí komína domovní kotelny nebo porovnatelné spotřebiče paliv, které byly vyvinuty na základě typických známých národních pravidel.

Pro nevyvážené spotřebiče paliv je důležité umístění ústí komína pro zabezpečení dostatečného odvodu spalin. Nástavec, osazený do tlakové zóny, způsobené účinky větru kolem budovy, podléhá nepříznivému tlaku. Hodnoty pro tlakovou ztrátu účinkem větru jsou definované v EN 13384-1 a EN 13384–2.

Za umístění komína v nepříznivé tlakové zóně se považuje taková poloha ústí, která je méně než 0,4 m nad

hřebenem střechy a vodorovná vzdálenost ústí komína od průniku se střechou je menší než 2,3 m a ústí komína je situované:

– na střeše se sklonem více než 40°, nebo

– na střeše se sklonem větším než 25°, jeli vrchol otvoru pro přívod spalovacího vzduchu v jiném místě než

vrchol komína a vodorovná vzdálenost vrcholu komína od hřebene střechy je větší než 1,0 m.

Uvnitř této zóny je možné umístění ústí komína, pokud jsou použity nástavce s vhodnými aerodynamickými

vlastnostmi, které vytváří dostatečný podtlak v ústí komína, překonávající přetlak od tlakového účinku větru

nebo je zajištěn odpovídající přetlak, vytvořený např. spotřebičem paliv.

Jiné rozměry, například nepřípustná oblast (viz obrázek K.2, legenda 2), souvisí s bezpečností nebo ekologickými problémy, jako například zpětným prouděním spalin a nedostatečnou funkční kapacitou komína.

Pro vyvážené spotřebiče paliv je důležité zvažovat správné umístění ústí komína tak, aby se předešlo zpětnému pronikání spalin do obytných prostor (viz obrázek K.2 a tabulku K.2).

 

Východiska:

Česká republika jako člen CENu (Evropské komise pro tvorbu norem) je smluvně vázána tím, že české národní normy nesmí být v konfliktu s normami evropskými. Z tohoto důvodu umožňuje CEN u některých konkrétních ustanovení evropských norem použít, s ohledem na specifické místní podmínky v jednotlivých členských státech, normové hodnoty národní. Zároveň se k upřesnění některých ustanovení používají tzv. „národní poznámky“ případně jsou v evropských normách „národní výjimky“.

V tomto konkrétním případě je ve výše citovaném článku 4.3.17 uvedeno: „Umístění ústí komínu musí být podle národních a/nebo místních předpisů.“ Neexistují-li národní předpisy, lze pak pro umístění ústí komína využít hodnoty uvedené v „informativní příloze K“.

           

Závěr:

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv není v rozporu s ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv specificky s ustanoveními týkajícími se umístění ústí komína.

Umístění ústí komínů či vývodů spalin se tedy navrhuje a provádí v souladu s ustanoveními národního předpisu, kterým je v současné době ČSN 73 4201 ed. 2 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, konkrétně dle kapitol 6.7 a 10.

 

Výklady právních předpisů, může provádět pouze soud. I proto, byli zástupci ČSTZ ze stran státní správy, právníků a zástupců vysokých škol upozorněni, že v tomto směru významně překračují své pravomoci.

Výklady technických norem dnes vznikají jako tzv. „Komentovaná znění ČSN a ČSN EN“ na základě smlouvy zpracovatele s Českou agenturou pro standardizaci. Jejich tvorba a schvalování podléhají stejnému procesu, jako tvorba a schvalování technických norem. Každá soukromá osoba, která vydává své vlastní výklady technických norem formou „Odborných stanovisek“ a jako závazné je šíří v rámci odborné veřejnosti se chová velice nezodpovědně. V rámci podnikatelské činnosti se podnikající osoby musí řídit platnými právními předpisy a technickými normami. V případě, že neznalostí právních předpisů a technických norem ohrozí zdraví, životy, či majetek svých zákazníky, hrozí jim v těch horších případech i obžaloba, soud a trest. Obhajoba, že se v rámci provádění podnikatelské činnosti řídil odborným stanoviskem vydaným soukromou osobou, je podle zkušeností neúčinná. Naopak, obhájí-li se podnikatel, že postupoval v souladu s technickou normou, nebo právním předpisem, je vždy osvobozen.

 

Upozornění: Odborná stanoviska Technické komise SKČR nejsou závazným právním předpisem. Mají sloužit jako pomůcka pro členy SKČR.

V Praze dne 2. 4. 2020

Ing. František Jiřík

předseda technické komise SKČR