Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č.01/2006

K rekonstrukci stávajících jednovrstvých komínů z azbestocementových (osinkocementových) trub vložkováním.

Úvod :

Ve větších městských aglomeracích, především pak na území hl. m. Prahy, byl v minulosti zajišťován odvod spalin plynových spotřebičů etážového vytápění nebo zajišťujících ohřev TUV, jednovrstvými komíny, které byly sestaveny z azbestocementových trub vedených nejčastěji ve světlících, případně i na dvorních fasádách objektů. S postupnou výměnou těchto spotřebičů jde ruku v ruce nutnost rekonstrukce těchto spalinových cest, neboť použití azbestocementových výrobků je ve stavební praxi řadu let zakázáno a pro odvod spalin moderních plynových spotřebičů jsou navíc zcela nevhodné.

Stávající praxe při rekonstrukci spalinových cest tvořených azbestocementovými troubami spočívá v převložkování kovovými komínovými vložkami. Tím se z jednovrstvého komínového tělesa teoreticky vytvoří vícevrstvé komínové těleso s kovovou komínovou vložkou, jejíž izolaci tvoří vzduchová mezera a plášť stávající azbestocementová trouba. Tato praxe je běžně užívaná u azbestocementových trub DN 150 mm a větších, u trub DN 125 mm je vzhledem k požadovaným světlostem komínových vložek převložkování problematické a většinou nelze realizovat.

Otázka zní : je tento postup v souladu s požadavky platných technických předpisů a odpovídá současně nejnovějším technickým poznatkům?

Legislativní vstupy :

           Pro posouzení problému byly jako vstup uvažovány ČSN EN 12391-1 Komíny – Provádění kovových komínů – Část 1:Komíny pro otevřené spotřebiče paliv, ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška hlavního města Prahy č. 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

ČSN EN 12391-1 :

 • čl. 4.2.4.3.2 – Izolace mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm musí být buď kompaktní nebo ze sypkého materiálu nebo ji tvoří vzduchová mezera
 • čl. 4.2.4.3.3. – Stávající komín tvoří komínový plášť dodatečně vložkovaného komínu. Stávající komín musí být před vložkováním posouzen zda je k zamýšlenému účelu vhodný.

ČSN 73 4201 :

 • čl. 5.3 – Při teplotním výpočtu spalinové cesty se posuzuje pokles teploty spalin k ústí průduchu tak, aby se stanovila povrchová teplota v jeho ústí, která musí být vyšší než je přípustná teplota povrchu průduchu. U komínů se suchým provozem je přípustná teplota vyšší než je teplota rosného bodu spalin. U komínů s mokrým provozem je přípustná teplota povrchu vyšší než + 5°C.
 • čl. 5.7 – Komíny se suchým provozem a s přirozeným tahem se tepelně izolují tak, aby byla zachována dostatečná teplota spalin pro vytvoření potřebného statického tahu.
 • čl. 5.11 – Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě, popř. k ústí komínu musí být bezpečný přístup.
 • čl. 6.3.3 - ..........Nejmenší objemová hmotnost materiálu pro izolační vrstvy vícevrstvých komínů nesmí být menší než 90 kg.m3. ......... Tloušťka izolační vrstvy má být taková, aby nedocházelo ke kondenzaci spalin v průduchu komína se suchým provozem a nebyla překročena povrchová teplota na vnějším plášti komína.

 

Vyhláška MMR č. 137/1998, § 23, odst. 6 a vyhláška hl. m. Prahy č. 26/199, čl. 23, odst. 9 :

 • ....... do světlíkových nebo větracích šachet nesmí být umístěny kouřovody, odvody spalin od plynových spotřebičů apod.*

* Pozn.: Tato ustanovení mají zamezit možnosti volného vypouštění spalin do světlíkových nebo větracích šachet. Nešťastnou formulaci si však mnohé stavební úřady vysvětlovaly tak, že nelze do světlíkových nebo větracích šachet povolit ani instalaci vícevrstvých komínových těles či kouřovodů. Na základě iniciativy SK ČR vydalo MMR stanovisko, které vysvětluje a zpřesňuje záměr těchto ustanovení a v závěru konstatuje, že instalace vícevrstvých komínů a kouřovodů při zajištění větrací a osvětlovací funkce světlíků a ventilačních šachet není s vyhláškou v rozporu.

Východiska :

Z výše uvedených článků norem je patrné několik skutečností :

 • čl. 4.2.4.3.2, ČSN EN 12391-1 umožňuje izolaci vícevrstvých komínů vzduchovou mezerou (tepelný odpor uzavřené vzduchové mezery lze orientačně zjistit v tab. F5, - ve srovnání s vláknitými nebo sypanými izolacemi je však výrazně menší)
  • čl. 6.3.3, ČSN 73 4201 částečně s výše uvedeným článkem koliduje (bráno zcela důsledně)
  • před volbou řešení je vždy nutno výpočtově posoudit tahové a teplotní poměry ve spalinové cestě
  • vždy je nutno posoudit zvolené řešení s ohledem na přístup ke kontrole a případnému čištění průduchu komína a k jeho ústí
  • kromě technických hledisek je nutno brát na zřetel i na hlediska estetická, vč. hlediska případného omezení původní funkce světlíkových šachet tj. odvětrání a přisvětlení prostor objektu. Tento požadavek je zakomponován do stanoviska MMR k § 23, odst. 6, vyhlášky č. 137/1998, v kterém je konstatováno, že umístění vícevrstvých komínů do světlíkových nebo ventilačních šachet není v rozporu s vyhláškou. Přes toto vyjádření je v některých pražských městských částech umisťování vícevrstvých komínů do světlíků povolováno až jako nejzazší možnost.

 Doporučená řešení :

            Na základě všech posuzovaných skutečností TK SKČR dospěla k následujícímu názoru na postup při rekonstrukci stávajících jednovrstvých komínů tvořených osinkocementovými troubami :

 

 • Maximálně využívat stávající zděné komínové průduchy, které nejsou využívané a azbestocementové trouby dále nevyužívat. Při tomto řešení je samozřejmě nutno postupovat v souladu s technologickými postupy pro vložkování. V případě neprůchodnosti stávajících komínů využít pro jejich zprovoznění např. komínovou frézu, příp. realizovat plastové nafukovací komínové vložky.
  • a) Demontovat stávající azbestocementovou troubu a realizovat nový, systémový, vícevrstvý komín, při zajištění všech souvisících požadavků na přístup pro kontrolu a příp. čištění, výšku vyústění atd.

b) V případě, že by se jednalo o celkovou rekonstrukci objektu a o nové osazení několika spotřebičů v jednotlivých podlažích nad sebou, doporučit osazení uzavřených spotřebičů v provedení C a zajištění odvodu spalin společným komínem ve smyslu TP 011.

 • Převložkovat stávající azbestocementovou troubu certifikovanou komínovou vložkou, opět při zajištění všech souvisících požadavků na přístup pro kontrolu a příp. čištění, výšku vyústění nad střešní rovinou, tahové a teplotní poměry atd. Vzhledem k předpokladu vyšší kondenzace spalin se u tohoto řešení jednoznačně doporučuje (pro zajištění požadované životnosti spalinové cesty) používat komínové vložky z nerezového plechu odpovídající třídy a vložky z plastů.

 

(Řešení jsou podle názoru komise seřazena od nejlepšího k nejméně vhodnému)

 

Upozornění :

            Odborné názory TK SKČR nejsou závazným právním předpisem. Jsou zpracovány jako pomůcka pro členy SKČR (revizní techniky) v jejich práci.

Leden 2006                                     Technická komise