Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Právě vyšla nová technická publikace Komíny - navrhování, provádění, uvádění do provozu, provoz a údržba.

Publikace podává  na 60 stranách ucelený přehled právních předpisů, technických norem a normativních dokumentů stanovujících technické požadavky na komíny, postupy při jejich navrhování, provádění, uvádění do provozu, jejich provozování, čištění, údržbu a revize vymezující i povinnosti a odpovědnosti oprávněných osob.

Tuto publikaci získáte zdarma pouze jako součást bezplatného odborného semináře konaného při letošní VH SKČR 2021.  Informace o programu VH SKČR 2021, odborném semináři a přihlášení online zde https://www.skcr.cz/aktuality/241-vh-2021-pozvanka-2

Publikace obsahuje i ověřená technická řešení založená na praktických zkušenostech a výsledcích zkoušek, měření, modelových výpočtech a počítačových simulacích, včetně pravidel správné praxe obsažených v Technických pravidlech Společenstva kominíků ČR.

Publikace je určena stavebním inženýrům a technikům činným ve výstavbě, oprávněným osobám podle zákona o požární ochraně (kominíci, revizní technici spalinových cest) a dalším odborníkům, kteří se zajímají o tuto problematiku. Vzhledem k tomu, že obsahuje ucelený přehled informací o požadavcích na spalinové cesty, ale i zkušenosti z praxe i četná doporučení, nalezne jistě i čtenáře mezi širší technickou veřejností.

K vydání publikace přispěla Česká agentura pro standardizaci s.p.o. v rámci podpory využívání technických norem v praxi.
Odbornou záštitu převzalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, recenzi provedli členové Technické komise České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a členové znalecké a rozhodčí a technické komise Společenstva kominíků České republiky ve vzájemné shodě.