Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Změna stanov SKČR

Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, známý pod označením Nový občanský zákoník, nebo také zkráceně NOZ. Tento zákon nahrazuje původní Občanský zákoník z roku 1964. Původní zákoník byl nesčetněkrát novelizován a dlouhodobě mu byly vytýkány různé nedostatky, zejména že nereflektuje aktuální stav a vývoj práva, neupravuje některé reálné situace, které v praxi nastávají a další. NOZ je základním předpisem soukromého práva, který obsahuje obecné zásady jeho aplikace a základní právní principy prolínající se celou touto oblastí. Mimo jiné řeší tento zákon i nově postavení společenstev a jiných občanských sdružení.

NOZ např. nezná pojem „občanské sdružení“, ale používá pojem „spolek“, kdy definice spolku v § 214 odst. 1 NOZ je velmi podobná současné definici občanských sdružení, která je však v současné úpravě rozprostřena v několika úvodních ustanoveních zákona o sdružování občanů.

Tedy pojem „sdružení“ (resp. občanské sdružení) je nahrazen pojmem „spolek“, kdy úprava pravidel zakládání spolků a jejich vnitřní organizace je velmi podobná současné úpravě občanských sdružení. Již vzniklá a fungující občanská sdružení NOZ výslovně transformuje do spolků. K dané změně dochází na základě zákona, není tedy nutné znovu registrovat nebo jinde ohlašovat existenci jednotlivých občanských sdružení. K vedení spolkového rejstříku je příslušný krajský soud podle sídla spolku. Na daný krajský (rejstříkový) soud tedy ze zákona přejde již existující registr občanských sdružení spolu s veškerými v něm obsaženými daty. Tato data budou mezi ministerstvem vnitra a příslušnými rejstříkovými soudy předána bez potřeby součinnosti jednotlivých sdružení.

NOZ však již požaduje uvedení právní formy v názvu spolku, tedy uvedení, že jde o spolek a to do dvou let ode dne nabytí účinnosti NOZ (danou povinnost lze dovodit z obecného ustanovení o právnických osobách v § 132 odst. 2 NOZ, mezi něž se řadí i spolky dle NOZ).

Nejen tuto změnu je nutné provést ve stanovách a dalších vnitřních dokumentech, následně tyto dokumenty zaslat rejstříkovému soudu k zápisu změny názvu do spolkového rejstříku, a to do dvou let od nabytí účinnosti NOZ. Mohou existovat výjimky v případě, že je název spolku natolik příznačný, že neuvedení jeho právní formy nevyvolá nebezpečí záměny. Dále ustanovení § 3041 NOZ, které řeší soulad vnitřních dokumentů právnických osob s NOZ stanoví, že všechny právnické osoby (tedy i spolky) jsou povinny do tří let od nabytí účinnosti NOZ uvést své vnitřní předpisy do souladu s donucujícími ustanoveními NOZ.

Při příležitosti nutnosti provedení změn stanov, se Rada SKČR rozhodla provést ve stanovách i další změny a to především z pohledu struktury vedení SKČR. Jedná se o snížení počtu viceprezidentů a zřízení nové komise - komise pro školství a vzdělávání.

Z těchto důvodů byl zpracován a následně v Radě SKČR schválen návrh nových stanov, který je zveřejněn v členské sekci na webových stránkách SKČR (www.skcr.cz). Budeme o něm hlasovat na Valné hromadě SKČR 15. května 2015 v Kongresovém hotelu Voroněž v Brně. Prosím proto všechny, kdo se na Valnou hromadu chystají, aby si návrh stanov na webových stránkách prohlédli a případné připomínky zaslali na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.