Informace k postupu při hlášení nedostatků dle § 46 zákona 133/1985 Sb.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

V odkaze níže naleznete tiskopisy pro hlášení nedostatků orgánu státního požárního dozoru, které ohrožují požární bezpečnost. Hlaste prosím pouze závažné nedostatky, které nelze odstranit nebo jste se nedohodli s objednavatelem na termínu odstranění!

Vzor hlášení nedostatků zjištěných při čištění a kontrole

Příklad hlášení nedostatků zjištěných při čištění a kontrole

Vzor hlášení nedostatků zjištěných při revizi

Příklad hlášení nedostatků zjištěných při revizi