Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č.03/2016

k postupu při hlášení zjištěných nedostatků na spalinové cestě dle § 46 Zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Úvod

Dne 11. listopadu 2015 byl v Senátu Parlamentu České republiky schválen návrh zákona č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). V druhé části tohoto zákona došlo ke změně zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. V této části byly mimo jiné nově formulovány i §43 až §47, které se týkají spalinových cest, jejich čištění, kontrol a revizí. Zákon rovněž řeší postup při zjištění nedostatků, které oprávněná osoba zjistí v rámci prováděných čištění, kontrol a revizí. Toto odborné stanovisko má být pomůckou pro oprávněné osoby jak naplnit požadavek §46, který se právě týká postupu při zjištění nedostatků na spalinové cestě.

 

Použité právní předpisy:

- § 46 Zákona 133/1985 ve znění zákona 320/2015 Sb.:

 • 46

Postup při zjištění nedostatků

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

 

Východiska:

 • před provedením nahlášení nedostatků je nutno zodpovědně vyhodnotit závažnost závady
 • jak je uvedeno v zákoně, jedná se o hlášení závad, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě. Jde tedy o nedostatek (závadu), která v případě dalšího, byť jen krátkodobého provozování spalinové cesty bezprostředně (tedy teď a v této chvíli) ohrožuje zdraví, život, nebo majetek osob
 • při využití postupu daného zákonem je třeba vycházet ze základního poslání/povinnosti oprávněné osoby (kominíka, revizního technika spalinových cest) a tím je – služba, jejíž provedení bylo objednáno. Přednostně je tedy třeba, pokusit se o dohodu s provozovatelem/majitelem a společně stanovit reálný způsob a termín odstranění nedostatku. V takovém případě je třeba stanovit termín a způsob odstranění nedostatku a v případě, že je to z hlediska bezpečnosti provozu možné, uvést nejlépe oproti podpisu provozovatele/majitele podmínky, za jakých je možno zařízení do odstranění nedostatku provozovat (např. zajistit větrání otevřením okna apod.) Termín odstranění nedostatku je v takovém případě krátkodobý
 • v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, nebo majitel/provozovatel odmítne na odstranění nedostatku spolupracovat, je nutno uvést do řádku „Termín odstranění zjištěných nedostatků:“ Ihned s příslušným datem, kdy je kontrola prováděna a tuto skutečnost oznámit podle ustanovení zákona.
 • Doporučené řešení
 • oznámení podává pověřená osoba pouze v případech, kdy byl zjištěn nedostatek bezprostředně ohrožující zdraví, život nebo majetek osob
 • oznámení podává pověřená osoba písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru (vzory oznámení jsou uvedeny v příloze 1 a 2)
 • Postup při zjištění nedostatku, který bezprostředně neohrožuje zdraví, život a majetek osob

 

V případě, že se jedná o nedostatek, který bezprostředně neohrožuje zdraví, život nebo majetek osob, a který nelze odstranit na místě určí oprávněná osoba termín odstranění nedostatků (závad).

Určení délky lhůty pro odstranění nedostatku určí oprávněná osoba ze zjištění:

 • závažnosti nedostatku a jeho vlivu na bezpečný provoz spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • toho, zda druh zjištěného nedostatku je takový, že dalším provozem dochází k jeho postupnému dalšímu rozšíření a zvyšuje se jeho vliv na bezpečnost (např. nevyhovující stav komínového pláště nad střechou objektu).

 

 • Postup při zjištění nedostatku, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život a majetek osob.

 

V případě, že se jedná o nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě určí oprávněná osoba termín odstranění závad ihned, tedy k datu jeho zjištění. Odstranění nedostatku (opravy závady) v případě kdy se jedná o nedostatek bezprostředně (tedy teď a v této chvíli) ohrožující zdraví, bezpečnost nebo majetek je v tomto případě bezodkladně nutné.

Zjištěný nedostatek je nutno v podrobném popisu uvést do písemné zprávy z čištění a kontroly spalinové cesty, případně do zprávy o revizi spalinové cesty a to do kolonky „Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě“ a označit je jako závady bezprostředně ohrožující bezpečnost z hlediska nedodržení technických požadavků na stavbu nebo z hlediska požární bezpečnosti stavby.

 1. Postup při oznámení nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu:
 • vyplnit oznámení nedostatku – viz příloha 1 a společně s příslušnou písemnou zprávou z čištění a kontroly spalinové cesty, nebo příslušnou zprávou o revizi spalinové cesty zaslat na místně příslušný stavební úřad. Seznam je k dispozici na
 • http://urady.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0061
 • do oznámení nedostatku uvést informaci o tom, zda se podařilo/nepodařilo s provozovatelem/majitelem zajistit dohodu o způsobu a termínu odstranění nedostatku
 • pokud je to možné, přiložit k oznámení fotodokumentaci zjištěného nedostatku
 • reagovat na výzvy a poskytovat následnou součinnost příslušnému stavebnímu úřadu

 

 1. Postup při oznámení nedostatku způsobeného nedodržením požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru:
 • vyplnit oznámení nedostatku – viz příloha 2 a společně s příslušnou písemnou zprávou z čištění a kontroly spalinové cesty, nebo příslušnou zprávou o revizi spalinové cesty zaslat na místně příslušný orgán státního požárního dozoru. Seznam je k dispozici na
 • http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-cr-web-organizacni-slozky-organizacni-slozky.aspx
 • do oznámení uvést informaci o tom, zda se podařilo/nepodařilo s provozovatelem/majitelem zajistit dohodu o způsobu a termínu odstranění nedostatku.
 • pokud je to možné, přiložit k oznámení fotodokumentaci zjištěného nedostatku
 • reagovat na výzvy a poskytovat následnou součinnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru  
 • Upozornění: Odborná stanoviska Technické komise SKČR nejsou závazným právním předpisem. Mají sloužit jako pomůcka pro členy SKČR.                                                           
 • Ing. František Jiřík - předseda technické komise SKČR
 •  
 • V Praze dne 14. 2. 2016                                                       

 


Příloha 1

Vzor oznámení o nedodržení technických požadavků na stavbu podle § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Oprávněná osoba - název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

 

Název správního orgánu:

 

Oznámení o nedodržení technických požadavků na stavbu podle § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení uživatele objektu nebo majitele objektu, u kterého bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

 

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola, nebo revize spalinové cesty:

 

Datum provedení čištění a kontroly, nebo revize spalinové cesty a číslo zprávy z provedení čištění a kontroly, nebo zprávy o kontrole spalinové cesty:

 

Podrobný popis zjištěných nedostatků, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě:

 

Byla učiněna dohoda s provozovatelem/majitelem objektu na způsobu a termínu odstranění zjištěného nedostatku: ANO/NE

(nehodící se škrtněte)

 

Termín odstranění nedostatku:

Přílohy:

- Zpráva z provedení čištění a kontroly spalinové cesty / Zpráva o revizi spalinové cesty

- Fotodokumentace

 

 

Podpis oprávněné osoby, která oznámení činí

                           


 

Příloha 2 

Vzor oznámení o nedodržení požadavku na požární bezpečnost podle § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

Oprávněná osoba - název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:

 

Název správního orgánu:

 

Oznámení o nedodržení požadavku na požární bezpečnost podle § 46 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení uživatele objektu nebo majitele objektu, u kterého bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:

 

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola, nebo revize spalinové cesty:

 

Datum provedení čištění a kontroly, nebo revize spalinové cesty a číslo zprávy z provedení čištění a kontroly, nebo zprávy o revizi spalinové cesty:

 

Podrobný popis zjištěných nedostatků, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit na místě: 

 

Byla učiněna dohoda s provozovatelem/majitelem objektu na způsobu a termínu odstranění zjištěného nedostatku: ANO/NE

(nehodící se škrtněte)

 

Termín odstranění nedostatku:

 

Přílohy:

- Zpráva z provedení čištění a kontroly spalinové cesty / Revizní zpráva spalinové cesty

- Fotodokumentace

 

Podpis oprávněné osoby, která oznámení činí