Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Program "Statistika závad spalinových cest"

Od února 2017 je pro kominíky k dispozici program s názvem "Statistika závad spalinových cest", který má zajistit pravidelný sběr dat o nedostatcích zjištěných při kontrole nebo revizi spalinových cest podle vyhlášky č.34/2016 Sb.  

Vzhledem k tomu, že projekt „Statistika závad spalinových cest“ je velice důležitou součástí propagace našeho řemesla, potřebnosti a užitečnosti provádění kominických prací, prosíme  Vás, abyste se ke sběru dat přihlásili a pomohli tak k rozvoji řemesla a zajištění bezpečnosti našich zákazníků. Naším cílem je  zpracovat a předat státním úřadům, veřejnosti a nakonec i Vám komplexní statistiky upozorňující na konkrétní nedostatky a závady spalinových cest.

Číst dál: ...

Informace a přihláška ke zkouškám profesních kvalifikací kominík

Hospodářská komora ve spolupráci se Společenstvem kominíků ČR pořádá zkoušky profesních kvalifikací kominík - kontrola a čištění spalinových cest, kominík - měření spalin, kominík - montáž komínů a komínových vložek a profesní kvalifikace Kominík - revizní technik spalinových cest (kód:36-024-H), které rozvíjí úplnou profesní kvalifikaci Kominík (kód:36-56-H/01).

Číst dál: ...

Projekt vzdělávání členů Společenstva kominíků ČR

Společenstvo kominíků ČR je největší dobrovolnou profesní organizací sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominictví autorizované Hospodářskou komorou ČR. S podaným projektem do výzvy č. 60 OPZ se podařilo uspět a můžeme se tak zaměřit na vzdělávání zaměstnanců členů, pro zvýšení jejich odborných kompetencí.

Číst dál: ...

Projekt "Statistika závad spalinových cest"

Funkční a bezpečná spalinová cesta je jedním ze základních předpokladů pro bezpečný provoz spotřebičů paliv. Personální požadavky a způsob provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, jsou podrobně uvedeny v právních předpisech (Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění platných předpisů, zejména zákona 320/2015 Sb.,  a vyhláška 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Přesto, právě neodborným provedením a neodborným udržováním spalinových cest dochází každoročně ke značným škodám na majetku, zdraví a životech osob. Výsledkem čištění, kontroly nebo revize spalinové cesty je podle právního předpisu vždy "Zpráva o provedení čištění, kontroly nebo revizi spalinové cesty", ve které musí být zjištěné nedostatky uvedeny.

Číst dál: ...

Seznam revizních techniků pro revize spalinových cest dle §3 vyhlášky 34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo ke změně autorizujícího orgánu a s ním spojenému převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. To z hlediska této funkce disponuje všemi osvědčeními vydanými v oblasti kominických profesí. K datu zveřejnění seznamu se jednalo o 516 osob (aktuálně 518), u kterých je vždy uvedeno jméno, příjmení a jedinečný identifikátor v podobě čísla osvědčení.
Čísla osvědčení se liší s tím, která autorizovaná osoba toto osvědčení uchazeči vydala. Seznam slouží ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

Číst dál: ...

Nově vydané ČSN pro provoz a návrh spalinových cest

V červenci 2016 vyšla ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, která nahradila ČSN 730810:2009. Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. Zásadním pro kominíky je obsah kapitoly 6 – Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry, spalinové cesty, kde v  jednotlivých článcích naleznete definici spalinové cesty, požadavky na posouzení, zkoušení a odolnost spalinových cest…

Číst dál: ...

Informace k postupu při hlášení nedostatků dle § 46 zákona 133/1985 Sb.

Pokud oprávněná osoba při čištění nebo kontrole spalinové cesty nebo revizní technik spalinových cest při revizi spalinové cesty zjistí nedostatek, který bezprostředně ohrožuje zdraví, život nebo majetek osob a který nelze odstranit na místě, neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zjištění nedostatku, oznámí tuto skutečnost písemně v případě nedostatku způsobeného nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatku týkajícího se nedodržení požadavků na požární bezpečnost příslušnému orgánu státního požárního dozoru.

Číst dál: ...

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr6.jpg