Hledej kominíka ( členové SKČR) :  

help help help help help help help help help help help help help help

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
 
 
 
 
 
 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

 

 Výkon připojeného spotřebiče paliv 

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

 Celoroční provoz 

 Sezónní provoz 

 Celoroční provoz  

Sezónní provoz 

 do 50 kW včetně

 Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

 1 x za rok 

 Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

 1 x za rok

 nad 50 kW

 Čištění a kontrola spalinové cesty 

2 x za rok

1 x za rok

 1 x za rok

   Vysvětlivky a podmínky

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (ne vy vložko váného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
  4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
  5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
  7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
  8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
  9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

1) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Vzdělávání kominíků - partneři