Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Poslání

 

Z dějin a současnosti kominického řemesla

 

Kominická živnost patřila v Čechách odedávna k privilegovaným. Již v roce 1748 používal pražský cech kulatou pečeť s obrazem patrona proti ohni sv. Floriana, kterého držel z každé strany kominík. Dekretem zemské vlády z r. 1821 byla vydána ustanovení o propůjčování kominické živnosti. Počet kominíků měl odpovídat potřebám obyvatelstva a policie měla za povinnost dbát, aby majitelé domů povolovali přístup za účelem čištění komínů.

Kominíci se sdružovali do společenstev, které hájily jejich zájmy, jako stanovení vymetacích obvodů, výuku učňů, odměny za práci a styk s úřady. Jednotlivá místní společenstva kominíků zastřešovala Zemská jednota společenstev mistrů kominických pro království České se sídlem v Praze.

Současné Společenstvo kominíků České republiky je dobrovolným společenstvem cechovního typu, které sdružuje podnikatele v oboru odtahu spalin a ve své činnosti navazuje na historickou tradici, která nebyla přerušena ani v dobách socialismu. Po roce 1990 došlo k zásadním společenským změnám a otevřel se prostor pro obrozenou činnost cechovních společenstev. Náskok, který díky tradici a stálému fungování mělo Společenstvo kominíků ČR před ostatními umožnil, aby, v době, kdy ostatní řemesla svoje společenstva teprve zakládala, bylo Společenstvo kominíků ČR již přijato mezi členy Evropské federace kominických mistrů jako její právoplatný člen.

Činnost Společenstva kominíků ČR se řídí demokratickými principy života společnosti. Nejvyšším orgánem Společenstva kominíků ČR je Valná hromada, výkonným orgánem jeho Rada. Společenstvo kominíků ČR spolupracuje při výchově učňů, organizuje pro své členy kurzy a zkoušky revizních techniků komínů a komínových systémů, pořádá odborná školení na aktuální témata, jako jsou změny norem, nové právní předpisy apod., vydává čtvrtletně Kominický věstník, ve kterém informuje své členy o novinkách v oboru, o činnosti Rady a o změnách v legislativě. Vydává též technická pravidla a další odborné publikace v oboru odtahu spalin.

Cílem Společenstva kominíků ČR je neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých členů a zastupování řemesla vůči státním a ostatním orgánům a institucím. Přispívá tak významnou měrou k transformaci kominické profese z tradičního pojetí minulých let v moderní, technicky vyspělý obor. Veškerá snaha Společenstva kominíků ČR a jeho členů je upřena na zajištění bezpečného a hospodárného provozu spalovacích spotřebičů a na zlepšování čistoty ovzduší.

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg