Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

 

 

 

Evropská federace kominických mistrů

Evropská federace kominických mistrů sdružuje národní  společenstva kominíků převážně z členských zemí Evropské unie. http://www.eschfoe.com/  Společenstvo kominíků ČR je členem ESCHFOE již od roku 1990. V současnosti má ESCHFOE 24 řádných členů a to včetně dříve hostujícího člena - společenstva kominíků USA. 

Hlavním posláním ESCHFOE je především podpora vzdělávání kominíků členských společenstev, které vychází ze vzdělávacího plánu ESCHFOE i jednotlivých členů, a to jak při základní výchově, tak při dalším zvyšování kvalifikace a celoživotním vzdělávání.

V rámci ESCHFOE se jednotlivá členská společenstva podílí na koncepci odborného a vědeckotechnického rozvoje oboru a řemesla na poli jednotného evropského trhu.

Evropská federace kominických mistrů je členem Unie řemesel malého a středního podnikání EU a od roku 2003 má své sídlo v Bruselu. Je to důležité vzhledem k možnosti přímého kontaktu s poslanci a úředníky Evropského parlamentu při projednávání nejrůznějších materiálů strategického charakteru.

K základním cílům ESCHFOE patří vytváření jednotného celoevropského pojetí řemesla s vytyčením společných cílů za účelem pozvednutí úrovně řemesla v rámci celé Evropy vedoucí k podtržení jeho významu a potřebnosti, které povede i k zajištění odpovídajícího ohodnocení výkonu řemesla.

K nejdůležitějším tématům, kterými se ESCFOE zabývá, patří pracovní právo, technické poznatky s technickým rozvojem oboru i podpora personálního zajištění oboru se zajištěním potřebné kvalifikace a materiálního zajištění. Hlavní náplní činnosti ESCHFOE je pak práce na tvorbě a aktualizaci evropských technických norem a předpisů, jakož i snaha o postupné sjednocování legislativních předpisů v jednotlivých členských zemích ESCHFOE.

ESCHFOE se rovněž stalo cenným nástrojem pro rozvoj vzájemných kontaktů svých členských organizací a vede k posilování vzájemného chápání národních specifik sdružených členů.

Představitelé jednotlivých členských zemí se pravidelně scházejí na společných jednáních. V sudých letech to jsou kongresy, v lichých letech technické konference. Součástí každého setkání jsou tzv. prezidentské konferenci, kde prezidenti jednotlivých společenstev informují o situaci a vývoji řemesla ve svých zemích a hodnotí výsledky práce za uplynulé období jak ESCHFOE při prosazování řemesla v rámci Evropské unie v Bruselu, tak jednotlivých členských organizací na národních úrovních a stanovují se úkoly na příští roky. Na technických konferencích si účastníci vzájemně vyměňují praktické i teoretické zkušenosti. Výrazně se projevuje fakt, že v Evropě je kladen stále větší důraz na bezpečný, ekologický a energeticky úsporný provoz spotřebičů paliv a kominické řemeslo má pro tuto oblast velký význam. Pro řešení této problematiky jsou v ESCHFOE vytvářeny pracovní skupiny, které průběžně konzultují výsledky své práce s odborníky z členských společenstev. Je ale třeba zdůraznit, že k tomu, aby mohli kominíci důsledně plnit to, co se od nich očekává, potřebují dobrou legislativu, která jasně vymezí nejen práva, ale i povinnosti všech zúčastněných subjektů. Prioritou zůstává tvorba norem a technických předpisů, které musí být v souladu s technickou a technologickou úrovní v oblasti stavebnictví, tepelné techniky a požadavky na hospodaření s energiemi s využíváním obnovitelných zdrojů energií. S tím pak úzce souvisí i vyhledávání možností pro uplatnění profese v příbuzných oborech a na trzích odrážejících současné vývojové trendy. To se pak musí projevit na národních úrovních podporou implementace těchto předpisů ve formě zařazování příslušných témat do celoživotního vzdělávání pracovníků v oboru. Náležitá pozornost je rovněž věnována i předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je potěšujícím faktem, že se postupně daří úroveň řemesla až na některé výjimky v jednotlivých zemích vyrovnávat a že SKČR drží v tomto směru krok s těmi nejvyspělejšími. 

Po vstupu nových členů do Evropské unie se nepochybně dále zvyšují nároky na činnost ESCHFOE při zvyšování odborné úrovně kominíků tak, aby byli schopni v plném rozsahu plnit požadavky na ně kladené.  Na technické, odborné a legislativní připravenosti závisí udržitelnost profese i řemesla v příštích letech.

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr2.jpg