Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Evropská federace kominických mistrů

Evropská federace kominických mistrů původně sdružovala národní kominické svazy členských zemí Evropské unie. http://www.eschfoe.com/  Hlavní náplní činnosti federace byla a stále zůstává práce na technických předpisech a normách, nezanedbatelnou součástí je i úsilí o postupné sjednocování legislativních předpisů v jednotlivých členských zemích. Po společenských změnách na konci osmdesátých let minulého století se do federace postupně zapojují také kominické cechy z postkomunistických zemí a můžeme se pochlubit tím, že Společenstvo kominíků ČSFR bylo přijato společně s kolegy z tehdejší NDR již v roce 1990 na kongresu ESCHFOE v Budapešti, kde jsme také úspěšně požádali o pořadatelství kongresu federace v roce 1994. Kongres se konal na Zbraslavi a jeho průběh byl účastníky velmi kladně hodnocen. V současné době má ESCHFOE 22 řádných členů, jako hosté se jednání zúčastňují delegace Francie, Slovinska a USA.      

Představitelé jednotlivých členských zemí se pravidelně scházejí na společných jednáních, v sudých letech to jsou kongresy, v lichých letech technické konference. Na těchto jednáních se vyhodnocují výsledky činnosti za minulý rok, stanovují se úkoly na další období a připravují se materiály a úkoly pro národní svazy členských zemí. Prioritou jsou v tomto období technické předpisy, problematika celoživotního vzdělávání a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které budou postupně jednotlivé členské země přejímat do své národní legislativy. Výrazně se projevuje fakt, že v Evropě je kladen stále větší důraz na bezpečný, ekologický a energeticky úsporný provoz spotřebičů paliv a kominické řemeslo má pro tuto oblast velký význam. Pro řešení jednotlivých témat jsou v ESCHFOE vytvářeny pracovní skupiny, které průběžně konzultují výsledky své práce s odborníky z členských svazů. Je ale třeba zdůraznit, že k tomu, aby mohli kominíci důsledně plnit to, co se od nich očekává, potřebují dobrou legislativu, která jasně vymezí nejen práva, ale i povinnosti všech zúčastněných subjektů. Je proto potěšujícím faktem, že se postupně i v těch zemích, kde dosud v tomto směru panovalo legislativní "poloprázdno", dochází k nápravě (Belgie, Anglie, Lucembursko, Nizozemsko). 

Evropská federace kominických mistrů je členem Unie řemesel malého a středního podnikání EU a od roku 2003 má své sídlo v Bruselu. Je to důležité vzhledem k možnosti přímého kontaktu s poslanci a úředníky EU při projednávání nejrůznějších materiálů, což se neobejde bez potřeby lobování. Po vstupu nových členů do Evropské unie se nepochybně dále zvýší nároky na činnost ESCHFOE při zvyšování odborné úrovně kominíků tak, aby byli schopni v plném rozsahu plnit požadavky na ně kladené, na tom závisí budoucnost kominické profese.

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr1.jpg