Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Stanovy Spolecenstva kominíků České republiky

 

STANOVY SPOLEČENSTVA KOMINÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.

 

Čl. 1

Statut Společenstva kominíků České republiky, z. s.

Společenstvo kominíků České republiky, z. s. (dále jen SKČR) je samostatná, nezávislá, dobrovolná a demokratická organizace spolkového a cechovního charakteru, sdružující osoby soukromě podnikající v oboru kominictví a v oborech s tímto oborem souvisejících a osoby, které tuto profesi vykonávají v pracovním poměru.

SKČR se po registraci u rejstříkového soudu stává právnickou osobou se způsobilostí nabývat svými právními úkony práva a povinnosti.

SKČR vykonává podnikatelskou činnost na základě vystavených živnostenských oprávnění jako vedlejší výdělečnou činnost. Zisk vytvořený v rámci této vedlejší činnost je vždy použit ke spolkové a cechovní činnosti a správě SKČR.  

                                                              

Čl. 2
Sídlo SKČR

Sídlo SKČR je Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9

 

Čl. 3
Cíle činnosti SKČR
 1. 1. Oblast organizační a kontrolní
  • sdružovat kominíky a další členy organizace ke společnému vzájemnému působení, vzdělávání, výchově a pomoci,
  • aktivně spolupracovat s obdobnými spolky v zahraničí a s Evropskou federací kominických mistrů,
  • propagovat činnost SKČR na veřejnosti,
  • prosazovat zájmy kominíků ve vztahu ke státním orgánům, správám měst a obcí, jakož i k dalším právnickým i fyzickým osobám
  • zajišťovat u členů SKČR kontrolu správnosti výkonu profese, dodržování technologie a bezpečnosti práce, včetně odpovídající úrovně jednání se zákazníky. Spolupracovat s orgány státní správy při výkonu jejich činnosti.

 

 1. 2. Oblast vzdělávání
  • provádět a organizovat výchovu a vzdělávání v profesních i obecných znalostech a v oblasti bezpečnosti práce,
  • zajišťovat školení, zkoušky a odborný růst v rámci celoživotního vzdělávání členů SKČR
  • zajišťovat školení a odborný růst dalších souvisejících profesí
  • vydávat a zajišťovat odbornou literaturu a publikace
  • spolupracovat se středními školami při výuce, výchově, praktické přípravě a zkouškách učňů na kvalifikovaný výkon profese,
  • využívat zkušeností ze zahraničí ve výchově a vzdělávání, vysílat členy SKČR na akce organizované zahraničními partnery, Evropskou federací kominických mistrů a na odborné stáže.
  • na základě usnesení Valné hromady poskytovat finanční příspěvek na odborné vzdělávání členů SKČR

 

 1. 3. Oblast technicko provozní
  • organizovat zavádění nové techniky a technologie v oboru,
  • navrhovat výrobu a uplatnění nových typů nářadí, materiálů, pomůcek a ochranných pracovních prostředků,
  • spolupracovat s příslušnými orgány v legislativní, normotvorné a vědecké činnosti, podávat těmto orgánům podněty a odborná vyjádření,
  • zajišťovat poskytování odborné a metodické pomoci při zabezpečování nářadí, nástrojů a pomůcek

 

 1. 4. Oblast obchodně ekonomická a sociální
  • zpracovávat obchodně ekonomické informace důležité pro rozvoj oboru,
  • vydávat doporučení k cenovým záležitostem,
  • aktivně spolupracovat s odborovými svazy a organizacemi působícími v oblasti služeb,
  • poskytovat praktickou, morální i materiální pomoc při dlouhodobé nemoci nebo úrazu člena SKČR ,
  • poskytovat administrativní a právní pomoc pro své členy při vyřizování profesní, účetní a daňové agendy, jakož i v osobních záležitostech.

 

 1. 5. Oblast publikační

Vydávat odborné publikace a periodický časopis SKČR – Kominický Věstník a vydávat Technická pravidla pro obor „Kominík“  tzv. TPK

 

 1. 6. Oblast kulturní a tradic
  • organizovat společné akce k uspokojování kulturních potřeb a k posílení členské vzájemnosti a jednoty členů SKČR,
  • pečovat o rozvíjení a šíření tradic kominického řemesla.

  

Čl. 4
Práva a povinnosti člena SKČR
 1. 1. Člen SKČR má právo:
  • zúčastňovat se jednání SKČR, svobodně, věcně a aktivně zde vystupovat a řešit záležitosti ve společném zájmu,
  • volit a být volen do orgánů SKČR,
  • předkládat podněty, připomínky a stížnosti a požadovat jejich vyřešení,
  • být přítomen na jednání orgánů SKČR, kde se projednává záležitost jeho osoby. Na takové jednání musí být prokazatelně přizván
  • požívat všech výhod a požitků vyplývajících z členství ve SKČR,
  • používat logo a symboly SKČR v souladu s vnitřní směrnicí SKČR

 

 1. 2. Člen SKČR je povinen: 
  • dodržovat stanovy SKČR, etický kodex člena SKČR a závazná usnesení Valné hromady a Rady SKČR,
  • řádně vykonávat funkce, do kterých byl SKČR zvolen a dobrovolně je přijal,
  • dodržováním požadované technologické, etické a odborné úrovně provádění kominických prací a jiných služeb zákazníkům obhajovat a šířit dobré jméno SKČR na veřejnosti,
  • platit určené členské příspěvky ve lhůtě jejich splatnosti. Povinnost placení členských příspěvků se netýká členů SKČR, kterým byl přiznán invalidní nebo starobní důchod a kominické řemeslo již aktivně nevykonávají.
  • v případě přerušení členství platit schválené roční udržovací poplatky
  • svědomitě a včas plnit úkoly, kterými byl SKČR pověřen,
  • ochraňovat majetek SKČR a řádně o něj pečovat,
  • poskytovat veškerou potřebnou součinnost znalecké a rozhodčí komisi

 

Čl. 5
Vznik a zánik členství v SKČR
 1. 1. Vznik členství

Členem SKČR může být fyzická osoba starší 18 let. Od data přijetí člen SKČR nabývá členských práv a povinností.

Členství je podmíněno:

 • podáním řádně vyplněné přihlášky
 • schválením členství
 • složením zápisného
 • podepsáním etického kodexu člena SKČR

O přijetí žadatele za člena SKČR rozhoduje Rada a/nebo Valná hromada regionálního cechu (viz stanovy jednotlivých regionálních cechů); v případě neschválení členství může žadatel podat odvolání Radě SKČR, která odvolání projedná a s příslušným stanoviskem postoupí Valné hromadě SKČR, jejíž rozhodnutí je konečné. Žadatel se stává členem a nabývá členských práv a povinností ke dni složení zápisného. Od platby zápisného jsou osvobozeni absolventi středních škol v denním studiu v tříletém učebním oboru.

 

 1. 2. Zánik členství

Členství zaniká:

 • na vlastní žádost člena
 • úmrtím člena
 • neplněním některé z povinností podle čl. 4.2 těchto stanov. V tomto případě schvaluje ukončení členství Valná hromada příslušného regionálního cechu. Vyloučený člen má právo odvolání, které má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje Rada SKČR.
 • rozhodnutím Valné hromady SKČR o ukončení činnosti SKČR.

Při zániku členství je člen povinen vyrovnat případné závazky vůči SKČR. Při zániku členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený roční příspěvek nevrací.

 

ČL. 6

Orgány SKČR

SKČR vytváří tyto orgány:

 

 1. 1. Valná hromada – nejvyšší orgán SKČR

Je shromážděním členů SKČR. Rozhoduje o všech záležitostech činnosti SKČR. Volí další orgány SKČR a na základě stanoviska Rady SKČR rozhoduje o odvolání nepřijatých žadatelů o členství v SKČR. Schvaluje rozpočet a roční uzávěrku hospodaření. Valná hromada se schází minimálně jednou v kalendářním roce. Rada SKČR může svolat Valnou hromadu kdykoliv to uzná za potřebné na mimořádné jednání. Rada SKČR je povinna svolat Valnou hromadu k mimořádnému jednání tehdy, jestliže o to písemně požádá minimálně jedna třetina členů SKČR s právem hlasu.

Valná hromada schvaluje výši ročního členského příspěvku a výši zápisného.

 

Volby prezidenta, viceprezidenta a členů revizní komise a znalecké a rozhodčí komise:

Valná hromada zvolí pětičlennou volební komisi.

Návrh kandidátů na prezidenta, viceprezidenta a členy revizní a znalecké a rozhodčí komise předkládá Valné hromadě Rada SKČR (čl. 6.2.) Předloženou kandidátku mohou svými návrhy doplnit účastníci Valné hromady s hlasovacím právem.

Volební komise doplní a překontroluje kandidátku a s výsledkem seznámí Valnou hromadu. Poté připraví a provede volby. O způsobu voleb rozhoduje na návrh volební komise Valná hromada SKČR.

Ke všem rozhodnutím Valné hromady postačuje souhlas prosté většiny přítomných.

 

 1. 2. Rada SKČR

Rada SKČR jedná jménem SKČR, zařizuje běžné záležitosti činnosti SKČR a svolává jednání Valné hromady. Řeší podněty, připomínky a stížnosti členů SKČR. Ze své činnosti podává zprávu nejbližší Valné hromadě, která schvaluje jednání Rady SKČR provedené mezi jednotlivými shromážděními Valné hromady. Rada SKČR je kolektivním orgánem, schází se podle potřeby, min. však čtyřikrát do roka. Jednotliví členové Rady SKČR zastupují zájmy SKČR v jednotlivých regionech a jsou oprávněni jednat jménem SKČR v regionu, který v Radě SKČR zastupují.

Rada SKČR na základě podkladů od příslušného regionálního cechu a znalecké a rozhodčí komise rozhoduje o odvolání podaném členem SKČR, který byl vyloučen z SKČR v souladu s článkem 5.2 písmeno c).

Rada SKČR svým rozhodnutím sjednává do smluvního poměru výkonného tajemníka SKČR

Rada SKČR je tvořena zástupci jednotlivých regionálních cechů – 14. cechmistrů a dále pak prezidentem, viceprezidentem a předsedou znalecké a rozhodčí komise a výkonným tajemníkem. Zástupci regionálních cechů jsou do Rady SKČR voleni jednotlivými regionálními cechy a jejich volba je Valnou hromadou pouze potvrzena. Jestliže v některém kraji není cech ustaven a nebyl v něm zvolen cechmistr, může být tento kraj zastupován v Radě SKČR cechmistrem z jiného (nejlépe ze sousedního) kraje. Návrhy kandidátů na funkci prezidenta a viceprezidenta SKČR předkládá volební komisi Rada SKČR složená z cechmistrů. Rada SKČR navrhuje Valné hromadě SKČR pět kandidátů znalecké a rozhodčí komise.

 

 1. 3. Revizní komise

Revizní komise je tříčlenná, ve složení předseda a dva členové. Výkon funkce současně v  Radě SKČR a revizní komisi je neslučitelný. Revizní komise není podřízena žádnému z orgánů SKČR. Ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě.

Jejím hlavním posláním je kontrola hospodaření. Revizní komise může být Valnou hromadou pověřena provedením kontroly plnění některých rozhodnutí Valné hromady nebo prošetřením podnětů a stížností členů. Pro tyto účely může revizní komise navrhnout Valné hromadě přizvání dalších osob ke spolupráci. Přizvaní se však nestávají členy revizní komise, ale plní některé konkrétně určené povinnosti a úkoly v určené době. Revizní komise je volena stejným způsobem jako prezident a viceprezident Valnou hromadou, na stejnou délku funkčního období. Předseda revizní komise je volen členy revizní komise po jejím zvolení. Revizní komise je orgánem kolektivním. Jednotlivá jednání řídí její předseda a musí na něm být účasten min. ještě jeden její člen. Revizní komise se schází dle potřeby.

 

 1. 4. Regionální organizace - cechy

Regionální organizace – cechy, jsou součástí SKČR a sdružují fyzické osoby – členy SKČR. Spolupracují na území regionu se státní správou a  dalšími organizacemi, či podnikajícími osobami ke společnému, vzájemnému působení v činnostech ve prospěch SKČR. Prosazují v jednotlivých regionech zájmy SKČR. V každém regionu je zřízena pouze jedna regionální organizace, kterou v Radě SKČR zastupuje jí zvolený zástupce, kterého do funkce člena Rady SKČR potvrzuje Valná hromada SKČR.

 

 1. 5. Znalecká a rozhodčí komise

Znalecká a rozhodčí komise (dále jen komise) je pětičlenná. Členové komise po svém zvolení určí předsedu komise.

Jednání komise svolává její předseda podle potřeby. Veškeré podané stížnosti musí komise začít řešit nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejich podání. Podněty a stížnosti se podávají předsedovi komise na adresu sekretariátu SKČR proti podpisu, případně doporučeně. Komise je zřízena zejména pro plnění článku 3.1 odst. e) stanov.

Volební období komise je čtyřleté, nesmí se však shodovat s volebním obdobím Rady a ostatních funkcionářů SKČR.

Komise

 • Řeší
 • spory mezi členy SKČR,
 • stížnosti na členy SKČR, které u SKČR podala třetí osoba – např. nespokojený zákazník, státní orgán apod.
  • Kontroluje správnost výkonu profese u členů SKČR z hlediska
 • dodržování technologické a odborné úrovně prováděných prací
 • dodržování etiky podnikání
 • dodržování platných legislativních a technických předpisů
 • dodržování etického kodexu člena SKČR
  • Spolupracuje s orgány státní správy

 

Jednotlivá stanoviska, výsledky šetření, řešení sporů apod. přijímá komise na základě hlasování, přičemž pro jejich přijetí je potřebný souhlas minimálně tří členů komise. S výsledky své činnosti seznamuje předseda komise členy Rady SKČR na pravidelných jednáních. Veškeré písemné materiály týkající se práce komise se archivují na sekretariátu SKČR min. 10 let. Veškerá stanoviska a rozhodnutí komise po jejich schválení v komisi předloží předseda komise prezidentovi SKČR, který je po ověření podepíše a orazítkuje.

Veškerá činnost komise se řídí vnitřní směrnicí znalecké a rozhodčí komise, kterou na návrh komise schvaluje Rada SKČR.

 

Čl. 7
Funkcionáři SKČR

Prezident - je volen Valnou hromadou SKČR. Je statutárním orgánem SKČR. Jedná jménem SKČR na veřejnosti a ve vztahu ke třetím osobám. Organizuje vnitřní činnost Rady a představenstva SKČR, vede její jednání a zajišťuje styky orgánů SKČR s třetími osobami a v oblasti zahraničních styků. Ze své činnosti se zodpovídá Radě SKČR.

 

Viceprezident - je volen Valnou hromadou SKČR. Organizuje vnitřní činnost Rady SKČR a zajišťuje styky orgánů SKČR s třetími osobami a v oblasti zahraničních styků. Je statutárním zástupcem prezidenta SKČR. Ze své činnosti se zodpovídá Radě SKČR.

 

Čestný prezident - touto čestnou funkcí je pověřen vždy každý odstupující prezident SKČR. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR bez práva hlasu. Titul „Čestný president SKČR“ je doživotní. Čestný prezident může být Radou SKČR pověřen k jednání se třetími osobami a k zastupování SKČR v orgánech jiných spolků a organizací.

 

Předseda znalecké a rozhodčí komise - je volen znaleckou a rozhodčí komisí SKČR. Řídí a organizuje práci komise. Z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR v jednání se třetími osobami. Ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě a prezidentovi SKČR. 

 

Představenstvo Rady - je tvořeno prezidentem SKČR, viceprezidentem SKČR, předsedou znalecké a rozhodčí komise a výkonným tajemníkem SKČR. Jednání představenstva svolává prezident SKČR podle potřeby. Představenstvo zpravidla připravuje materiály pro jednání Rady SKČR a plní další úkoly kterými je Radou SKČR pověřeno. Na jednání představenstva mohou být podle potřeby přítomni i další členové SKČR.

 

Výkonný tajemník - člen SKČR ve smluvním poměru, do kterého je přijímán Radou  SKČR. Zastupuje SKČR při jednáních se třetími osobami na která je delegován Radou SKČR a hájí na nich oprávněné zájmy členů SKČR. Ve spolupráci s dalšími funkcionáři SKČR pomáhá řídit práci cechů. V rámci pověření rady SKČR je členem orgánů jiných spolků a organizací. Je členem Rady SKČR bez hlasovacího práva. V rámci své funkce vykonává činnost ředitele kanceláře SKČR a je odpovědný za další pracovníky, kteří v rámci smluvního vztahu provádějí pro SKČR dohodnuté služby. Rozsah prací, které kancelář SKČR vykonává je stanoven v dokumentu „Pracovní náplň kanceláře SKČR“, který schvaluje Rada SKČR. Ze své činnosti se zodpovídá Radě SKČR.

 

Členové Rady - členy Rady SKČR jsou prezident SKČR, viceprezident SKČR, předseda znalecké a rozhodčí komise, výkonný tajemník SKČR a cechmistři, kteří zastupují v Radě SKČR jednotlivé regionální cechy. Do Rady SKČR jsou jednotliví kandidáti navrhování a voleni v jednotlivých regionálních organizacích. Pracují v komisích SKČR, v  Radě SKČR a mají povinnost organizovat činnost SKČR v regionech, které v  Radě SKČR zastupují a přenášet informace regionálních organizací do Rady SKČR a naopak. Zastupují SKČR ve vztahu ke státním orgánům a třetím osobám ve svých regionech.

 

Předseda legislativní  komise - je volen Radou SKČR. Ve spolupráci s prezidentem, viceprezidentem a výkonným tajemníkem SKČR řídí legislativní komisi a z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR při jednání se třetími osobami. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR bez práva hlasu. Ze své činnosti se odpovídá Radě SKČR. Funkcí předsedy komise může být pověřen i člen Rady SKČR zastávající jinou funkci

 

Předseda technické komise - je volen Radou SKČR. Ve spolupráci s prezidentem, viceprezidentem a výkonným tajemníkem SKČR řídí technickou komisi a z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR při jednání se třetími osobami. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR bez práva hlasu. Ze své činnosti se odpovídá Radě SKČR. Funkcí předsedy komise může být pověřen i člen Rady SKČR zastávající jinou funkci

 

Předseda komise pro školství a vzdělávání - je volen Radou SKČR. Ve spolupráci s prezidentem, viceprezidentem a výkonným tajemníkem SKČR řídí školskou a vzdělávací komisi a z pověření Rady SKČR zastupuje SKČR při jednání se třetími osobami. Má právo účastnit se jednání Rady SKČR a Valné hromady SKČR bez hlasovacího práva. Ze své činnosti se odpovídá Radě SKČR. Funkcí předsedy komise může být pověřen i člen Rady SKČR zastávající jinou funkci

 
Čl. 8
Regionální (krajské) cechy

 

Organizační jednotku tvoří regionální (krajský) cech jako samostatná právnická osoba, registrovaná u rejstříkového soudu ve smyslu Občanského zákona. Tyto cechy jsou se svými členy součástí SKČR, aniž ztratí vlastní právní subjektivitu.

 

Čl. 9
Zásady hospodaření

 

SKČR je právnickou osobou. Řídí se schváleným rozpočtem. SKČR má příjmy z hlavní a z hospodářské činnosti. Rozdělení příjmů a výdajů do jednotlivých činností je provedeno vnitřní účetní směrnicí, kterou schvaluje Rada SKČR.

 

 1. 1. Rozpočet

SKČR hospodaří dle schváleného rozpočtu. Rozpočet se zpracovává na běžný kalendářní rok. Je předkládán Valné hromadě k posouzení a schválení vždy na jejím prvním zasedání od počátku roku. Rozpočet zpracovává Rada SKČR po vyjádření revizní komise. Pro schválení rozpočtu je nutný souhlas prosté většiny přítomných na jednání Valné hromady s právem hlasu.

 

 1. 2. Roční uzávěrka hospodaření

Roční uzávěrku hospodaření zpracovává výkonný tajemník a kontroluje revizní komise. Předkládá se na první zasedání Valné hromady v kalendářním roce a schvalování roční účetní uzávěrky lze spojit s projednáním a schválením rozpočtu na další rok. Pokud vznikne při roční uzávěrce přebytek rozpočtu, bude převeden do dalšího účetního období k pokrytí nákladů.

 

 1. 3. Příjmy SKČR

Příjmy SKČR jsou tvořeny příspěvky jednotlivých členů SKČR jejichž výši schvaluje Valná hromada. Dalšími příjmy mohou být sponzorské dary fyzických a právnických osob, členů i nečlenů SKČR a příjmy z pořádaných vzdělávacích a kulturních akci jakož i příjmy za technickou pomoc a informace. Dalšími příjmy SKČR jsou příjmy z vedlejší – podnikatelské činnosti.  

  

 1. 4. Výdaje SKČR

Výdaje SKČR jsou pravidelné i nepravidelné. Pokud nepravidelné výdaje nejsou předpokládány v rozpočtu, musí být o jejich vzniku a likvidaci informována Rada SKČR a revizní komise a nejbližší zasedání Valné hromady.

SKČR je oprávněno jako výdaje vykazovat a platit též služby svých členů i dalších osob v přímé souvislosti s cíli činnosti dle čl. 3. stanov a i tehdy, pokud tyto výdaje nebudou předpokládány v rozpočtu. Výdaje SKČR musí být v souladu s cíli a činnostmi dle čl. 3. stanov.

 

 1. 5. Vedení hospodaření

Hospodaření je vedeno v souladu s daňovými zákony ČR. Peněžní prostředky na hotovosti jsou vedeny v pokladně. Ostatní peněžní prostředky jsou vedeny na běžném účtu u peněžního ústavu.

Vedením hospodaření je pověřen výkonný tajemník SKČR, který za tímto účelem může přizvat daňové poradce případně jiné odborníky v daném oboru ke spolupráci a konzultacím. Při jeho dlouhodobé nepřítomnosti určí Rada SKČR jeho zástupce, člena Rady SKČR, který je pověřen jeho zastupováním, hmotně odpovídá za svěřené finanční prostředky, jakož i za hmotný majetek SKČR.

V případě předání vedení hospodaření zastupující osobě je nutno tak učinit protokolárně za účasti člena revizní komise. Totéž platí i o opětném předání agendy výkonnému tajemníkovi SKČR. V případě výběru prostředků z běžného účtu a při prováděných platbách je nutný podpis výkonného tajemníka SKČR, spolu s podpisem prezidenta SKČR.

 

Čl. 10
Majetek SKČR

 

Majetek SKČR tvoří finanční prostředky, zařízení kanceláře a místností SKČR, jakož i další movité a nemovité předměty a věci. Majetek spravuje a s ním nakládá Rada SKČR po předchozím projednání v revizní komisi. Zpráva o stavu majetku je předkládána Valné hromadě zpravidla při projednání roční uzávěrky hospodaření.

Věci tvořící majetek SKČR musí svým charakterem odpovídat cílům SKČR dle čl. 3. stanov.

Darovaný hmotný majetek se přebírá do evidence jako stoprocentně odepsaný.

 

Čl. 11
Vztah k jiným organizacím a spolkům

 

SKČR má právo po schválení Valnou hromadou uzavírat součinnostní smlouvy s jinými organizacemi a spolky. Je rovněž oprávněno v souladu s cíli své činnosti k tomuto účelu sdružovat finanční prostředky a majetek.

 

Čl. 12
Řešení sporů mezi členy, kontrolní činnost SKČR, řešení stížností

 

Veškeré spory mezi členy, včetně řešení stížností a spolupráce se státními orgány zajišťuje znalecká a rozhodčí komise SKČR podle vnitřní směrnice – článek 6.5

 

Čl. 13
Soudní ochrana zájmů členů SKČR a třetích osob

 

Považuje-li člen SKČR rozhodnutí orgánu SKČR za nezákonné a takové rozhodnutí nebylo k jeho návrhu ve SKČR napraveno, má právo požádat příslušný soud o přezkoumání tohoto rozhodnutí.

Může tak ale učinit ve lhůtě 30 dnů, kdy se o existenci rozhodnutí dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců, kdy napadené rozhodnutí nabylo platnosti.

Podání žádosti k soudu o přezkoumání rozhodnutí nezakládá odkladný účinek platnosti rozhodnutí. Soud však může v odůvodněných případech výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

Prokáže-li třetí osoba zájem hodný právní ochrany (§ 258 Občanského zákona), má právo se v případech, ve kterých má za to, že rozhodnutí orgánu SKČR je v rozporu se zákonem nebo stanovami, obrátit na soud

 

Čl. 14
Zánik SKČR

 

SKČR zaniká v těchto případech:

 • rozhodnutím Valné hromady o rozpuštění SKČR
 • rozhodnutím Valné hromady o sloučení s jiným sdružením
 • pravomocným rozhodnutím soudu

Při zániku SKČR se ukončí činnost SKČR. S majetkem SKČR bude po narovnání pohledávek pořízeno takto:

ad a) zbývající majetek bude prodán a výnos bude rozdělen mezi členy rovným dílem,

ad b) s majetkem bude naloženo dle příslušných ustanovení smlouvy o sloučení.

ad c) s majetkem bude naloženo v souladu s rozhodnutím soudu

 

Čl. 15
Ustanovení přechodná a závěrečná

 

Změny a doplnění stanov SKČR po schválení ve Valné hromadě předkládá Rada SKČR k registraci příslušnému Rejstříkovému soudu. 

 

Schváleno Valnou hromadou SKČR

V Brně dne 15. 05. 2015

                                                                                                     

   Ing. Jaroslav Schön

        prezident SKČR