Aktuální informace k daním, sociálnímu a zdravotnímu pojištění

1) Daň z příjmů 2019:

Termín pro podání daňového přiznání není odložen, ale budou se automaticky promíjet pokuty a příslušenství, pokud bude podáno do 1.7. Pokud se daňové přiznání nepodá a daň nezaplatí do 1.7. poběží celá pokuta už od 1.4. !!! Info MFCR: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-04.pdf podrobnosti: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav

Doporučení: Vzhledem k tomu, že nejde o odložení, ale o prominutí penále a příslušenství, které může mít další dopady doporučuji využít služeb daňových poradců (nutno podat odklad do 1.4. na FÚ). V případě že nestihnete podat do 1.7. platí termín k 1.4., pokud budete mít poradce můžete vždy požádat o posunutí termínu.

2) Zálohy na daň z příjmů splatné do 15.6.2020:

červnová záloha k 15.6. se nebude muset platit, je to automaticky zrušeno, není nutné FÚ speciálně žádat - viz. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf


3) Daňová ztráta za rok 2020:

Pokud v roce 2020 budete mít daňovou ztrátu, půjde daňové zisky z let 2019 a 2018 kompenzovat touto ztrátou a dosáhnout tak vratky daně za daňové období 2018 a 2019, a to formou dodatečného daňového přiznání za roky 2018 a 2019.

4) Daň z přidané hodnoty a kontrolní hlášení:

4.1) DPH – pokuty za pozdní podání (nebo nepodání) budou promíjeny pouze na základě žádosti, což nemusí dopadnout na všechny, bude záležet jaké Vaše další prohřešky jsou na FÚ evidovány. Pokud víte, že nebudete moci momentálně DPH uhradit, můžete svého místně příslušného správce daně požádat o povolení posečkání úhrady DPH, popřípadě rozložení její úhrady na splátky a to dle § 156 daňového řádu. Žádost o posečkání nemá žádný jednotný formulář, jedná se o obecné podání. Po dobu posečkání pak nevzniká úrok z prodlení, ale pouze úrok z posečkané částky. Totéž platí i pro splátky. Správce daně pak může zcela nebo z části vzniklý úrok prominout. Požádat správce daně o prominutí úroku jste však oprávněni až po úhradě daně, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Informace k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 naleznete v Pokynu GFŘ č. D-44 a v Informaci GFŘ k promíjení úroků z prodlení a úroků z posečkané částky.


4.2) KH - pokuta 1000 bude automaticky prominuta, ale ostatní pokuty jen na žádost. Tzn. že bude záležet na tom, kdy dojdou výzvy. Ale hlavně nemusí být prominuto - jen pro tzv. hodné subjekty bez minulých restů. Je možné bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH a zaplacením daně (nutno podat se zpožděním maximálně 4 pracovní dny). O prominutí úroku za pozdní úhradu daně v případě, kdy se prokáže souvislost s koronavirem
bude nutné žádat!!!


POZOR: !! odpověd MFCR: Pokud podáte pozdě kontrolní hlášení, ale dobrovolně KH/NKH v uvedeném liberačním období (tj. ještě předtím, než obdržíte výzvu od správce daně), bude vám bez žádosti prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč. Pokud ale dojde k porušení povinností vyplývajících z výzev vydaných v době od 1. 3. do 31. 7. 2020, na jejichž základě Vám bude udělena pokuta 10.000 Kč, 30.000 Kč nebo 50.000 Kč, jste oprávněni požádat správce daně o prominutí podle § 101k zákona o DPH, jestliže věrohodně prokážete, že k porušení povinností došlo v důsledku působení mimořádných
opatření. Bližší informace naleznete ve Finančním zpravodaji 4/2020 zdroj:
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danoveinformace/dotazy-a-odpovedi/dan-z-pridane-hodnoty
Doporučení DPH : DPH a KH - soustředit se na DPH a DPH podat raději špatně než vůbec, o prominutí některých sankcí bude nutné žádat a nemusí být žádost kladně vyřízena / je to jen pro ty, kdo u FÚ dosud měli vše v pořádku a včas!!!

5) Elektronická evidence tržeb:

EET je pozastaveno na dobu stavu nouze + na další 3 měsíce po jeho skončení.


6) Daň z nabytí nemovitých věcí:

prominutí pokuty za nepodání a příslušenství za pozdní platbu / u lhůt od 31.3. - do 31.7. - pokud bude podáno, zaplaceno do 31.8.
https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-05.pdf


7) Sociální a zdravotní pojištění – OSVČ:

7.1) Sociální pojištění: Podání Přehledu za rok 2019 – dosud není známo, zda se termín pro podání Přehledu posouvá, či ne. Viz: https://www.cssz.cz/web/cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi

Za období březen až srpen 2020 se snižuje pojistné na důchodové pojištění o částku 2.544 Kč u OSVČ podnikající na hlavní činnost. Co to znamená: Pokud Vaše zálohy na důchodové pojištění jsou právě 2.544 Kč, tak za březen až srpen 2020 nebudete platit nic. Pokud jsou Vaše zálohy vyšší, platíte jen rozdíl, tj. zálohu snížíte o 2.544 Kč.

7.2) Zdravotní pojištění: Podání Přehledu za rok 2019 – termín se posouvá nejpozději do 3. 8. 2020 Zálohy na zdravotní pojištění za období březen až srpen 2020 se snižuje o částku 2.352 Kč u OSVČ podnikající na hlavní činnost. Co to znamená: Pokud Vaše zálohy na zdravotní pojištění jsou právě 2.352 Kč, tak za březen až srpen 2020 nebudete platit nic. Pokud jsou Vaše zálohy vyšší, platíte jen rozdíl, tj. zálohu snížíte o 2.352 Kč.


8) Sociální a zdravotní pojištění – zaměstnavatelé:

Program „Antivirus“ bude aktivován od dubna zpětně za březen, viz: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vladaschvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

9) Ošetřování člena rodiny – zaměstnanci:

Po celou dobu uzavření škol a školek má nárok zaměstnanec na ošetřovné pro děti do 13 let. Zaměstnanec si ve škole vyzvedne formulář (část A. vyplní škola), vyplní část B., předá zaměstnavateli, který doplní další informace a zajistí předání na místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Rodiče se mohou střídat. Formulář ke stažení zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd a zde: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b


10) Ošetřování člena rodiny – OSVČ:

Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím místně příslušného živnostenského úřadu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu. Platí totéž, co pro zaměstnance, tj. dodat vyplněný ormulář Žádosti o ošetřovné.


11) Datové schránky:

Nově: Pro všechny uživatele datových schránek je odesílání poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu). Možnost vzájemně posílat faktury, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty zdarma. Postup, jak posílání poštovních zpráv nastavit najdete zde: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART


12) Českomoravská záruční a rozvojová banka – podpora COVID II:

Viz: https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/

pro Společenstvo kominíků ČR zpracovala Ing. Jana Bíbová, Daňový poradce č. 2498 na základě zákonů související se současnou situací v boji s COVID 19.

Zákon č. 137/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákon č. 136/2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákon č. 135/2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Zákon č. 134/2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020