Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Technická pravidla "TPK"

 

Vydaná technická pravidla TPK Komíny a kouřovody (spalinové cesty)

Pravidla praxe (dále jen pravidla), která jsou registrována u Hospodářské komory České republiky (dále jen hospodářská komora) jsou ve smyslu 3.1 ČSN EN 45020 normativním dokumentem obsahujícím pravidla správné praxe podle 3.5 ČSN EN 45020. Za jejich tvorbu, projednání a schvalování nesou odpovědnost živnostenská společenstva. Musí být vytvořena na základě konsenzu a přijata na úrovni oboru nezávislou technickou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací. Musí mít charakter veřejně dostupného dokumentu1), vypracovaného ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považována za uznaná pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení 1.5 ČSN EN 45020.

TPK 01-02 Kontrola spalinových cest

Tato technická pravidla vymezují problematiku provádění kontrol spalinových cest od spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Určují způsob a postup provádění kontrol komínových těles, kouřovodů a svislých kouřovodů s funkcí komína. Technická pravidla se zabývají i způsobem provádění kontrol odvodů spalin venkovní stěnou do volného ovzduší. Spalinové cesty mohou být s přirozeným i umělým komínovým tahem, přetlakové i vysokopřetlakové. Nahrazují pravidla TPK 01-01.

TPK 02-02 Vložkování komínů

Tato technická pravidla vymezují problematiku vložkování komínů pro odvod spalin spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Určují způsob a postup vložkování pevnými i ohebnými komínovými vložkami, které mohou být provozovány s přirozeným i umělým komínovým tahem jako podtlakové ve třídě N1, N2, ale i jako přetlakové ve třídě P1, P2 a vysokopřetlakové ve třídě H1, H2. Nahrazují pravidla TPK 02-01.

TPK 03-02 Čištění spalinových cest

Tato technická pravidla upravují technologii provozní údržby – čištění neprůlezných a průlezných komínů z půdy, nebo střechy, čištění kouřovodů a výběr pevných znečišťujících částí. Nahrazují pravidla TPK 03-01

TPK 05-01 Revize  spalinových cest

Tato technická pravidla podrobněji vymezují problematiku vlastního postupu při provádění revizí spalinových cest s dílčí specifikací podle druhu použitého paliva a vyhotovení zprávy o revizi spalinové cesty vč. technického protokolu revize spalinové cesty. Tato technická pravidla nenahrazují žádný dříve vydaný předpis.

 

 

Všechna vydaná pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou proble­matikou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partner Společenstva kominíků
 
 
 
 


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr3.jpg