Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č.02/2006

Odborné stanovisko Společenstva kominíků České republiky č.02/2006

k montáži komínových hlavic – regulátorů účinku větru (nesprávně regulátorů tahu) v ústí komína a komínových nástavců

Úvod :

V současné době řada firem nabízí dodávku a montáž různých typů komínových hlavic, které se montují na ústí všech typů komínů nebo komínových nástavců pro všechny typy spotřebičů, spalujících různé druhy paliv. Komínové hlavice jsou často deklarovány jako regulátory tahu, ale jejich správné označení je regulátor účinku větru.  Komínové hlavice – regulátory účinku větru montují na komíny většinou zástupci dodavatelských firem příp. si komínové hlavice montují majitelé objektu nebo uživatelé spotřebičů paliv. Výrobci těchto hlavic, zejména tzv. regulátorů tahu, slibují zlepšení tahových podmínek, zvýšení bezpečnosti při provozu spotřebiče a ochranu komínů. Současně některé dodavatelské firmy nabídku podporují deklarováním snižování emisí a vysokých úspor na palivu a to až 20 % u spotřebičů na plynná paliva a 60 % u spotřebičů na tuhá paliva, zejména pak spalujících dřevo.

Otázky, vyplývající z problematiky montování komínových hlavic - regulátorů účinku větru a  tzv. regulátorů tahu do ústí odvodu spalin,  jsou následující :

 • Mohou se montovat do ústí průduchů komínů a komínových nástavců komínové hlavice ?
 • Jaký význam má komínová hlavice – regulátor účinku větru ?
 • Co je to regulátor tahu – porovnání regulátoru tahu s regulátorem účinku větru.
 • Jaké podmínky je nutné dodržet při provozování komínů s komínovými hlavicemi ?
 • Proč nejsou úspory na palivu u komínových hlavic, nesprávně nazývaných regulátor tahu, reálné?

Legislativní vstupy :

Pro posouzení problému byly jako vstup uvažovány: norma ČSN 73 4201:2002 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv, ČSN EN 12391-1 Komíny – Provádění kovových komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv a vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

ČSN 73 4201:2002 :

 • čl. 3.13.4 Komínová hlavice: pevná nebo otočná nástavba nad ústím komína, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komína a omezuje pronikání deště do průduchu komína
 • čl. 6.1.8.9 Ústí komína nebo kouřovodu s funkcí komína má být opatřeno lapačem jisker (3.13.5), jestliže lze předpokládat úlet jisker z komína (např. při topení dřevem apod.), který by mohl způsobit požár v jeho okolí
 • čl. 7.4.2 Svislý kouřovod musí být proveden z materiálů podle 6.3. na jeho ústí se osazuje funkčně ověřená komínová hlavice, která minimalizuje komínovou ztrátu v ústí komína a omezuje pronikání deště do průduchu (např. Meidingerova deska), kromě komínů v provedení H1 a H2
 • čl. 5.11 – Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě, popř. k ústí komínu musí být bezpečný přístup.

ČSN EN 12391-1 :

 • čl. 4.2.6.16 Regulátor tahu: pokud je požadován regulátor tahu, musí být umístěn ve stejné místnosti jako spotřebič.

Vyhláška MMR č. 137/1998, § 35, odst. 8 

 • ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína musí být zabezpečen přístup budovou, otvorem na střeše, popř. komínovou lávkou. Požadavky na přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.

Východiska :

Z výše uvedených článků norem je patrné několik skutečností :

 • čl. 3.13.4 ČSN 73 4201 – norma legalizuje tímto článkem pevnou nebo otočnou nástavbu na ústí komínu, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komínu a omezuje pronikání deště do průduchu komínu, ale bez dalších podrobností. Bližší podrobnosti bude nutné dopracovat v rámci revize ČSN 73 4201 (listopad 2006).
 • čl. 6.1.8.9 se zabývá lapačem jisker, který se osazuje na ústí komínu v odůvodněných případech, pro spotřebiče na tuhá paliva, proti možnému úletu jisker a nebezpečí zapálení okolí.
 • 4.2 předepisuje osazování funkčně ověřených komínových hlavic nad ústí svislého kouřovodu, podle stanovených podmínek. Nemusí to být Meidingerova deska, ale musí minimalizovat komínovou ztrátu v ústí komína a omezovat pronikání deště do průduchu.
 • čl. 5.11 – Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. K příslušným otvorům pro kontrolu a čištění na spalinové cestě, popř. k ústí komínu musí být bezpečný přístup. Toto ustanovení je velice důležité, protože komínové hlavice musí být kontrolovatelné, a musí být zajištěna možnost jejich čištění. Bez trvalého zajištění přístupu ke kontrole a čištění není možné komínové hlavice na komín namontovat a schválit jejich používání.

 

Odpovědi na položené otázky :

1) Mohou se montovat na ústí průduchů komínů a komínových nástavců komínové hlavice?

Komínové hlavice se do ústí průduchu komínu a komínového nástavce montovat mohou. Norma ČSN 73 4201:2002 – čl.3.13.4 legalizuje pevnou nebo otočnou nástavbu na ústí komínu, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komínu a omezuje pronikání deště do průduchu komínu.

2) Jaký význam má komínová hlavice – regulátor účinku větru ?

Komínová hlavice - regulátor účinku větru na ústí průduchu komínu nebo komínového nástavce usměrňuje energii větru do směru proudících spalin a tím může přispívat k větší rychlosti spalin, která zvyšuje dynamický tlak (tah v komíně).

Komínová hlavice – regulátor účinku větru tedy může odstranit nepříznivý účinek větru tak, aby tah za spotřebičem za daných teplotních podmínek se působením větru nesnižoval a někdy také nezvyšoval. Působí jenom tehdy, když vane vítr. Velikost působení je závislá na rychlosti větru.

Komínová hlavice – regulátor účinku větru může ovlivňovat pouze neregulovaný podtlakový spotřebič, připojený na komín s přirozeným tahem (krbová kamna, kachlová kamna apod.)

3) Co je to regulátor tahu – porovnání regulátoru tahu s regulátorem účinku větru.

Komínová hlavice – regulátor účinku větru je v některých případech označován jako regulátor tahu komínu. To je ovšem veliký omyl. Regulátor tahu komína je určený k zajištění trvale rovnoměrného odvodu spalin při proměnných tahových podmínkách u komínů s přirozeným tahem komína.

Regulátor tahu se vždy umisťuje ve stejné místnosti jako spotřebič. K regulaci slouží automatické nebo ruční vzduchové klapky, kterými se přivádí do průduchu komína nebo kouřovodu vzduch, kterým se sníží komínový tah (regulátorem tahu u spotřebičů s atmosférickým hořákem na plynné palivo je přerušovač tahu).

Během ročního období, tak, jak se mění venkovní teplota, se mění i komínový tah, a to mnohem podstatněji než změna tahu, která je způsobena působením větru. Regulátor tahu má tedy mnohem větší vliv na rovnoměrnost tahu než komínová hlavice -  regulátoru účinku větru.

4) Jaké podmínky je nutné dodržet při provozování komínů s komínovými hlavicemi?

Podle ČSN 73 4201:2002 čl. 5.11 musí být spalinová cesta navržena a provedena tak, aby byla po celé délce kontrolovatelná a čistitelná. Je-li v ústí průduchu komínu nebo komínového nástavce namontována komínová hlavice, musí být k této hlavici zajištěn přístup pro její kontrolu a čištění. Je to důležité zejména u hlavic komínů spotřebičů na tuhá paliva, které se mohou zanést tuhými úsadami ze spalin, ale i u spotřebičů na plynná paliva, kde mohou hlavice v zimním období zamrzat. Komínovou hlavici nelze namontovat na komín, u kterého je kontrola a čištění zajištěna vymetacím otvorem, pokud se nezajistí trvalý a bezpečný přístup k ústí průduchu komínu nad střechou objektu.

5) Proč nejsou úspory na palivu u komínových hlavic, nesprávně nazývaných regulátor tahu, reálné?

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby byl zajištěn bezpečný odvod spalin od připojených spotřebičů do volného ovzduší za všech provozních podmínek. Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost spotřebičů (ČSN 73 4201:2002 čl. 5.1). Správně navržená a provedená spalinová cesta zajistí bezpečný odvod spalin podle citovaného článku ČSN. U chybně navržené a provedené spalinové cesty (poddimenzované nebo předimenzované) obvykle žádná hlavice namontovaná na ústí komínu stav nezlepší.

Písemným dotazem a konzultací u výrobců spotřebičů na plynná paliva bylo ověřeno, že účinnost vyráběných spotřebičů a emisní složení spalin je dáno konstrukcí spotřebiče a hořáku a žádné přídavné zařízení, vytvořené z několika plechů a namontované na ústí průduchu komínu nemůže ovlivnit hodnoty dosažené dlouholetým a nákladným vývojem výrobce. Stejné podmínky platí i pro spotřebiče na tuhá paliva, zejména pro spotřebiče s nuceným přívodem vzduchu nebo odvodem spalin (zplyňovací kotle na dřevo, automatické kotle na uhlí apod.), kde odvod spalin neovlivní ani regulátor účinku větru.

Komínová hlavice – regulátor účinku větru je zařízení, které   přispívá k eliminaci účinku větru na výstup spalin z komínového průduchu. Regulátor účinku větru může ovlivňovat pouze neregulovaný spotřebič připojený na komín s přirozeným tahem. Nemůže ovlivňovat spalování ve spotřebiči a není mu dáno, aby ovlivňoval produkci škodlivin při spalování a nebo ji následně jakkoliv snižoval. Deklarované snižování emisí uváděné některými výrobci je zcela nesmyslné, protože podle přírodních zákonů fyziky a chemie taková zařízení osazená v ústí průduchu komína nejsou vybavená touto mimořádnou schopností

Upozornění : Odborné názory TK SKČR nejsou závazným právním předpisem. Mají sloužit jako pomůcka pro členy SKČR (revizní techniky) v jejich práci.

V Praze dne 28.8.2006                               Technická komise SKČR

                                                                                  Ing. Jiřík