Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Etický kodex člena SKČR

Etický kodex Společenstva kominíků ČR ke stažení   zde

 

Jako člen Společenstva kominíků ČR se zavazují řídit těmito pravidly chování:

V oblasti vytváření příznivého prostředí a vztahů

V obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého obchodu a služeb.

Svými postoji a chováním ve vzájemných vztazích, ve vztazích vůči zákazníkům a veřejné správě vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky

Považovat dodržování zákonů, předpisů souvisejících, technických pravidel, stanov a vnitřní směrnice SKČR, za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského prostředí.

Vytvářet image SKČR na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti a zákonném jednání,

Důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky.

Považovat platební disciplínu za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského prostředí a jednat tak, aby nepoškozoval dobré jméno SKČR.

Respektovat důvěrné informace týkající se zákazníka a bez předchozího souhlasu zákazníka, tyto informace nesdělovat, ani je zneužívat k vlastnímu prospěchu.

K přijatým zakázkám přistupovat profesionálně, zodpovědně a nezaujatě.

Poskytovat veškerou potřebnou součinnost znalecké a rozhodčí komisi. (Stanovy SKČR čl. 4.2. odst. h)

Podřídit se výroku znalecké a rozhodčí komise.

V kvalitě práce s ohledem na životní prostředí

Vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí.

Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem dosahovat příznivějších výsledků.

Poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb.

Ztotožňuji se s tímto etickým kodexem a zavazuji se k jeho naplňování.

 Partner Společenstva kominíků
 
 Podporované projekty


  
   PROGRAM STATISTIKA 

 

 Partneři pro systém vzdělávání

Chyby a závady

obr5.jpg