Pro požární a provozní bezpečnost vašich

spotřebičů paliv a spalinových cest

Požární a provozní bezpečnost komínů

 

 

VYHLÁŠKA 34/2016
ze dne 22. ledna 2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

 

§ 1

 

Způsob čištění spalinové cesty
       (1)  Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

      (2)  Nelze-li spalinovou cestu vyčistit způsobem podle odstavce 1, lze provést čištění komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním. Vypalování komínu smí provádět pouze oprávněná osoba.

 

§ 2

 

Způsob kontroly spalinové cesty

 


       Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

 

a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,

d)spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,

e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,

f) jejího stavebně technického stavu a

g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

 

 

 

§ 3

 

Revize spalinové cesty

 


      (1)  Revize spalinové cesty se provádí

 

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

e) po komínovém požáru, nebo

f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

 


      (2)  Způsob revize spalinové cesty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

 

§ 4

 

Lhůty a vzory

 


      (1)  Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud ověřená dokumentace stavby, posouzení požárního nebezpečí nebo výrobce připojeného spotřebiče paliv nestanoví lhůty kratší.

      (2)  Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

      (3)  Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

§ 5
Účinnost

 


      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Ministr:

 

Chovanec v. r.

 

 
 
Příloha č.1 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Způsob revize spalinové cesty
 
Revize spalinové cesty se provádí
a) posouzením shody provedení spalinové cesty s projektovou dokumentací,
b) ověřením, zda je spalinová cesta opatřena identifikačním štítkem,
c) posouzením, zda provedení a stav spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
d) ověřením, zda je na kompletní spalinovou cestu, případně její jednotlivé komponenty vydáno prohlášení výrobce o stálosti vlastností,
e) prohlídkou spalinové cesty, při které se kontroluje zejména:
1. dodržení montážního návodu výrobce spalinové cesty;
2. vyplnění a pravdivost údajů uvedených na identifikačním štítku;
3. úplnost a sestavení jednotlivých dílů spalinové cesty;
4. zda nedošlo při přepravě, nakládání nebo montáži s jednotlivými díly spalinové cesty k jejich poškození (trhlinky v keramických vložkách, poškozený komínový plášť, poškozená izolace, poškozené těsnící kroužky apod.);
5. zda je dodržen požadovaný sklon kouřovodu a jeho polohové vedení zajišťuje plynulé proudění spalin;
6. zda jsou na spalinové cestě provedeny a jsou přístupné a funkční veškeré předepsané otvory pro čištění, kontrolu, vymetání, vybírání a měření;
7. zda přístup k čištění a kontrole komínu jeho ústím odpovídá normové hodnotě;
8. zda jsou správně namontována všechna přídavná zařízení (např. tlumiče hluku, kompenzátory, spalinové klapky, regulátory tahu apod.);
9. zda jsou bezpečně namontovány všechny statické prvky zajišťující stabilitu spalinové cesty a konstrukční díly pro ochranu před povětrnostními vlivy a vlivy vnitřního prostředí stavby (např. v prostupu komínového tělesa střešním pláštěm včetně parotěsné zábrany apod.);
10. zda nejsou v prostoru, ve kterém je umístěn spotřebič paliv typu B, umístěna podtlaková zařízení, která by mohla negativně ovlivnit funkci odvodu spalin (např. podtlakové ventilátory větracího zařízení, digestoř, krby apod.);
11. zda jsou zazděny případně uzavřeny veškeré montážní otvory v komínovém plášti, a zda je zajištěna dilatace komínové vložky v komínovém plášti;
12. zda je po celé délce spalinová cesta průchodná a je zachována její vnitřní světlost;
13. zda kouřovod nezasahuje v sopouchu do komínového průduchu;
14. zda ve spojích přetlakového a vysokopřetlakového komínu nejsou těsnicí elementy uvolněné nebo nevyčnívají ze spoje;
15. zda je průchozí zadní větrání případně vzduchový průduch;
16. zda jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti spalinové cesty od hořlavých předmětů a hořlavých stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F;
17. zda jsou prostupy viditelných a přístupných míst spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby v souladu s normovými hodnotami;
18. zda je zajištěna požární odolnost spalinové cesty (z vnějšku ven) požadovaná pro konkrétní části budovy, přes které spalinová cesta prochází,
f) lineárním měřením, kterým se ověřuje:
1. zda jsou dodrženy požadavky na vnitřní světlost a vnější velikost spalinové cesty a polohové a výškové vedení spalinové cesty (především účinná a neúčinná výška komínového tělesa, délka svislého kouřovodu s funkcí komínu, účinná výška a délka kouřovodu a vývodu spalin, včetně polohových změn, délka spalinové cesty ve vytápěném a nevytápěném prostoru, osové výšky sopouchů u společného komínu apod.);
2. zda je dodržena největší dovolená vzdálenost kotevních prvků na spalinové cestě a největší dovolená výška komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu nebo komínového nástavce nad poslední podporou;
3. zda výška ústí komínu, svislého kouřovodu s funkcí komínu případně komínového nástavce odpovídá normovým hodnotám;
4. zda je dodržena předepsaná výška svislé části kouřovodu;
5. zda umístění vývodu spalin na obvodovém plášti objektu odpovídá normovým hodnotám,
g) ověřením těsnosti spalinové cesty - toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky pojme podezření, že spalinová cesta vykazuje netěsnosti. V rámci revize spalinové cesty se ověření těsnosti spalinové cesty provede i na žádost objednatele. Ověření těsnosti spalinové cesty se provede:
1. Kouřovou zkouškou - zkouškou těsnosti kouřem (u komínu třídy N1 a N2);
2. Tlakovou zkouškou - zkouškou plynotěsnosti (u komínu třídy P1, P2, H1, H2). Tlaková zkouška spalinové cesty se provede stlačeným vzduchem nebo inertním plynem při teplotě 20 °C. Zkušební přetlak je 200 Pa u přetlakové spalinové cesty třídy P1 a P2, nebo 5000 Pa u vysokopřetlakových spalinových cest třídy H1 a H2. Povolený únik je stanoven v ČSN EN 1443,
h) ověřením funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu -toto ověření revizní technik spalinových cest provede, jestliže z výsledků předchozí prohlídky a měření pojme podezření, že spalinová cesta není způsobilá bezpečně odvádět spaliny od připojeného spotřebiče do volného ovzduší. Ověření funkčnosti spalinové cesty a dostatečnosti přívodu spalovacího vzduchu se provede:
1. uvedením spotřebiče do provozního stavu (pokud je to technicky možné) a následným měřením teploty spalin, komínového tahu, přebytku vzduchu, účinnosti spalování, teploty vzduchu v místě instalace a venkovní teploty vzduchu tak, aby bylo možné ověřit, že spalinová cesta bude funkční za všech provozních podmínek připojeného spotřebiče paliv;
2. provedením 4 Pa testu (plynná paliva) nebo 8 Pa testu (pevná paliva);
3. měřením hodnoty CO v místě instalace spotřebiče.


 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 x za rok

2 x za rok

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Kontrola spalinové cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Vysvětlivky a podmínky

  1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
  2. U jednovrstvého (ne vy vložko váného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
  3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
  4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
  5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
  6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
  7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
  8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
  9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

1) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 
 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.
Vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole spalinové cesty
 
Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty
 
 
Číslo zprávy:
Datum vystavení zprávy:
Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty:
 
 
Údaje o oprávněné osobě:
Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:
Jméno a příjmení oprávněné osoby, nebo jejího zástupce, provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty:
Číslo živnostenského listu / číslo osvědčení revizního technika spalinových cest*)
 
 
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: **)
Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: **)
 
Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:
 
 
 
Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:
 
 
Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici):
 
 
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:
Termín odstranění zjištěných nedostatků:
 
 
ZÁVĚR
Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu
VYHOVUJE
VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
NEVYHOVUJE*)

 

Podpis a razítko oprávněné osoby


*) Nehodící se škrtne

**) Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i). Nehodící se škrněte.

 
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 34/2016 Sb.

 

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty

 

 

 

Zpráva o revizi spalinové cesty
 
 
Číslo zprávy:
Datum vystavení zprávy:
Datum provedení revize spalinové cesty:
 
 
Údaje o revizním technikovi spalinových cest:
Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby:
Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest, který revizi spalinové cesty provedl:
Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest:
 
 
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele:
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu: *)
Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které byla provedena revize spalinové cesty: *)
Adresa objektu, ve kterém byla provedena revize spalinové cesty:
 
 
Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:
 
 
Určení výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín včetně IČ:
Prohlášení o vlastnostech systémového komínu, komponentů individuálního komínu nebo komínových vložek:
 
 
Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:
 
Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě:
 
Termín odstranění zjištěných nedostatků:
 
 
ZÁVĚR
Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu
VYHOVUJE
VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ
NEVYHOVUJE**)
 
 
Nedílnou součástí této zprávy o revizi spalinové cesty je technický protokol revize spalinové cesty.
 
  
 
 
Podpis a razítko revizního technika spalinových cest

*) Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i)
**) Nehodící se škrtne

 

  
 
Technický protokol revize spalinové cesty
 
 
A.
Projektová dokumentace - popíše se, zda byla nebo nebyla předložena projektová dokumentace spalinové cesty a zda její provedení odpovídá projektové dokumentaci, případně se popíší změny.
B.
Popis stavby - o jakou budovu se jedná, počet podlaží, zda je podsklepená, typ střechy.
C.
Popis připojeného spotřebiče paliv - uvede se druh, typ, provedení, určení a výkon připojeného spotřebiče paliv.
D.
Popis kouřovodu - samostatný, společný, materiál, světlý rozměr, délka, výška svislé části, izolace, počet kolen, úhly, kontrolní/čistící/měřící otvory, sklon, těsnost, kotvení, redukce.
E.
Popis komínu - druh (individuální, dodatečně vložkovaný, systémový) - zda je proveden podle montážního návodu výrobce, počet vrstev, tvar průduchu, poměr stran, průměr a materiál komínové vložky a komínového pláště, průměr sopouchu, tloušťka a typ izolace, rozměry komínového pláště, úhyby (počet, sklon), výšky (celková, účinná, neúčinná), výška nad střechou nebo nad hřebenem, komínový nástavec a komínová hlavice (materiál, výška, provedení).
F.
Zhotovitel konstrukce spalinové cesty - název, sídlo a IČ.
G.
Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN.
H.
Umístění identifikačního štítku.
I.
Výpočet spalinové cesty - přílohou technického protokolu je výpočet spalinové cesty, nebo kopie diagramu výrobce posuzovaného systémového komínu, kterým se ověřily rozměry spalinové cesty - účinná výška a vnitřní světlost. U spalinových cest určených pro spotřebiče na plynná paliva v provedení „C“ lze k ověření velikosti spalinové cesty použít technické podklady výrobce spotřebiče paliv.
J.
Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek - popíše se vzdálenost hořlavých látek a stavebních konstrukcí třídy reakce na oheň B až F od vnějšího líce spalinové cesty.
K.
Požární bezpečnost stavby - popíše se provedení konstrukce spalinové cesty včetně prostupů stavebními konstrukcemi, provedení stropů, podlah pod dvířky, u krbů odvětrání teplovzdušné komory, lapače jisker apod.
L.
Bezpečnost práce - popíše se přístup k otvorům pro čištění, vymetání, vybírání, kontroly a měření, žebříky, komínové lávky, zábradlí atd.
M.
Přívod spalovacího vzduchu - uvede se informativně s odkazem na projektovou dokumentaci a popíše se skutečné provedení.
N.
Odsávací elektrické ventilátory, digestoře - ověří se, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost spalinové cesty, zejména obrácením komínového tahu.
O.
Zkouška těsnosti spalinové cesty (v případě, že byla provedena) - uvede se výsledek zkoušky těsnosti spalinové cesty.
P.
Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky - uvedou se zjištěné údaje při měření na spalinové cestě, počet nebo seznam obrázků a další údaje upřesňující nebo doplňující technický protokol.

 

 

6) § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.